Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Bu çalışma “Bir Devlet Üniversitesindeki idari birim personelinin (iş gören) örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine etkisi”ni değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçmeye yönelik Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen yirmi önermeden oluşan Örgütsel Adalet Ölçeği (Organizational Justice Scale) kullanılmıştır. Bu ölçekle personelin dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Örgütsel bağlılık düzeyinin ölçümü için ise, Allen ve Meyer’e ait on sekiz önermeden oluşan duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı boyutlarını ölçen üç boyutlu ölçek kullanılmıştır.

Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistical 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde katılımcılara ait tanımlayıcı özelliklerde katılımcı sayısı ve yüzdelik dilimlere yer verilmiş olup örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik özelliklerde ise ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Araştırma kapsamında kurulan hipotezlerin test edilmesinde ise basit ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.

Personelin örgütsel bağlılık algı düzeyleri orta seviyede bulunmuştur ve en fazla duygusal bağlılık, en düşük ise normatif bağlılık yaşadıkları; örgütsel adalet algı düzeylerinin orta seviyede olduğu ve en fazla etkileşimsel adalet, en düşük ise dağıtımsal adalet düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan personelin örgütsel bağlılık algısını örgütsel adalet algısının ne kadar belirlediğini tespit etmek üzere yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Üniversite, İdari Birim Personeli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri