Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SPOR AKTİVİTELERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Motivasyon üzerine yapılan çalışmalarda yaklaşımlar, erken dönem mekanik yaklaşımlarından günümüzde bilmeye ve anlamaya yönelik yaklaşımlara dönmüştür. Zihinsel performans ile fiziksel uygunluk arasında olumlu bir ilişki olup olmadığı yıllardır insanların ilgisini çekmektedir. Motivasyon bireyin hareketlerinin arkasında bulunan davranışa enerji sağlayan organizmaların içindeki ve çevresindeki güçler psikoloji alanında “güdü” olarak tanımlanır. Buna ilave olarak spor da sorumluluk ve işbirliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu bildirinin amacı, spor aktivitelerinin öğrencilerin akademik başarı ve motivasyona etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Kocaeli ili Körfez İlçesi Hereke beldesinde bulunan orta öğretim (Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi)’nde okuyan 246 orta öğretim öğrencisi ile anket yapılmış, veriler yarı yapılandırılmış mülakat şeklinde toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu yönüyle çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Ayrıca çalışmada verilen cevapların gruplandırılıp yüzde ve frekanslarının belirlenmesi yoluyla nicel verilere de ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin spor aktivitelerinin orta öğretim öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarına etkisinin yüksek düzeyde olduğu ve bu etkinin “spor yaptığı kademe türü” ve “spor yapma sıklığı” değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, “cinsiyet”, “lise türü” ve “yaş” değişkenlerine göre ise istatistiki olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Spor, Motivasyon, Orta Öğrenim Öğrencileri, Başarı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri