Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERDE MESLEKİ GÜDÜLENME: İÇSEL GÜDÜLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER AÇISINDAN BİR İNCELEME

Araştırmanın amacı, öğrencilerin mesleki güdülenme düzeylerinin yanında dış faktörler ve olumsuzluk yaratan faktörlerin içsel güdülenme üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, sağlık alanında eğitim alan 458 önlisans öğrencisidir. Araştırmada elde edilen sonuçlar sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin mesleki güdülenmeleri hakkındadır. Araştırma nicel tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada içsel güdülenmeyi etkileyen faktörler olarak sadece dışsal ve olumsuz güdülenme faktörleri ele alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, T-testi, Anova, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin dışsal güdülenme kaynaklarının içsel güdülenmelerini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Olumsuz güdülenme kaynaklarının içsel güdülenme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin birinci veya ikinci sınıf olmalarının ve cinsiyetlerinin mesleki güdülenme düzeylerinde anlamlı farklılıklara neden olduğu tespit edilmiştir. Alanyazında sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin mesleki güdülenmelerinin boyutları arasında nedensellik ilişkisinin inceleyen ampirik çalışmalara rastlanmamıştır. Çalışma bağımlılık yönü ve elde edilen sonuçlar yönünden benzer çalışmalardan ayrılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Mesleki Güdülenme, İçsel Güdülenme, Dışsal Güdülenme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri