Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MARİNA VE YAT İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINDA İŞE YABANCILAŞMANIN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

Çalışanın işinden fiziksel anlamda uzaklaşmak istemesi veya psikolojik anlamda soğuması işe yabancılaşmanın göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Olumsuz örgütsel tutumlar arasında yer alan işe yabancılaşma, çalışanın işi bırakması veya iş tatminsizliği gibi önemli sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla çalışanların işe yabancılaşma düzeylerinin belirlenmesi ve buna neden olan unsurların düzeltilmesi, örgüt yönetimi açısından önem teşkil etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, marina ve yat işletmelerindeki çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini ölçmek ve iş performansları üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca araştırmada, çalışanların çalıştıkları alanlara göre işe yabancılaşma düzeylerinde farklılıklar olup olmadığını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, denizcilik işletmeleri arasında yer alan marina ve yat işletmelerinin 249 çalışanından yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmış ve SPSS ve AMOS 21 paket programları yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre, çalışanlarının işe yabancılaşma düzeylerinin, iş performansları üzerinde negatif yönde bir etkisinin olduğunu, çalıştıkları alanlara göre işe yabancılaşma düzeylerindeki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını tespit edilmiştir. Sonuçlar çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri artıkça, iş performanslarının düştüğünü göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Marina İşletmeleri, Yat İşletmeleri, İşe Yabancılaşma, İş Performansı, Deniz İşletmeciliği.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri