Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KARİZMATİK LİDERLİK ALGISININ CİNSİYET VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Örgüt amaçlarını gerçekleştirebilmek adına insanları etkileyerek onları istenilen türde davranışlara gönüllü bir şekilde yönlendirebilmek etkili liderlerin başarabileceği bir durumdur. Etkili liderlik olgusu ise karizma kavramı ile ayrı tutulamayacak bir kavramdır. Liderin sergilediği karizmatik etki izleyenlerin gözünde onu sıra dışı kılmaktadır. Bu da liderin etkileme gücünü arttırmaktadır. Henüz iş yaşamına atılmamış bireylerin karizmatik liderliğe yüklediği algıların incelenmesi literatür ve iş yaşamı için önemlidir. Bu savdan yola çıkan bu çalışmada liderlik türlerinden karizmatik liderlik algısının cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışma, Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden 184 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları ele alındığında karizmatik liderlik algısı ile cinsiyet arasında herhangi bir farklılaşmaya rastlanamazken, karizmatik liderlik ile yaş arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. Karizmatik liderliğin alt boyutlarına dair yapılan analizlerin sonucunda hiçbir alt boyutun cinsiyet ve yaş değişkenine göre farklılaşma göstermediği ortaya koyulmuştur.Anahtar Kelimeler
Örgüt, Karizma, Liderlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri