Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ROLÜ VE ETKİSİ

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel iletişimin çalışanların yaşam doyumları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirmemeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları ise;

-Örgütsel iletişim ile yaşam doyumu arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak,

-Örgütsel iletişimin, yaşam doyumu üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır.

Yöntem: Bu araştırmada, örgütsel iletişimin yaşam doyumu algısı üzerinde etkili olup olamayacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle de çalışma, etkileşimsel bir model şeklinde desenlenmiştir. İki değişkenin, arasındaki korelasyon bağı sonrası regresyon analizi ile etkileşim olup olmadığı araştırılmıştır.

Araştırmanın ana kütlesi Eskişehir ilinde bankacılık sektöründe çalışan 1.739 personelden oluşturmaktadır. Örneklem kütle ise, Eskişehir ilinde bankacılık sektöründe çalışan 307 personel oluşmaktadır. Araştırmada veri elde edebilmek adına Gürgen, (1997) tarafından geliştirilen 9 soru ve tek boyuttan oluşan “örgütlerde iletişim kalitesi ölçeği” ile Diener, Emmans, Larsen ve Griffin tarafından 1983 yılında geliştirilmiş ve Köker (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, 5 soru ve tek boyuttan oluşan “yaşam doyumu ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 22.0 kullanılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre örgütsel iletişim ile yaşam doyumu arasında orta düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu (r=,580, p<0,00) belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel iletişimin yaşam doyumu üzerinde %62,4 [(ß= ,624), (p<0.05)] (R2:,336; ß: ,624; p: ,000) oranında pozitif yönde etkisinin olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre, örgütsel iletişim kalitesinin artması durumunda, çalışanların yaşam doyum düzeylerinin artabileceğini söylemek mümkündür.

Tartışma ve Sonuç: Örgütsel iletişimin, yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışma verilerine göre, örgütsel iletişim açısından yapılacak iyileştirmelerin, çalışanların yaşam doyumu düzeylerini olumlu yönde etkileyeceği için, bu etkileşimin çalışanların verimlilik ve etkinlik düzeylerine de olumlu etkiler ortaya çıkarabileceği dikkate alınmalıdır.Anahtar Kelimeler
Örgütsel İletişim, Yaşam Doyumu,

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri