Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İSKANDİNAV ÜLKELERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET Ülkelerin insani gelişmişlik endeksi (İGE) her yıl Birleşmiş Milletler tarafından kalkınma raporu kapsamında yayınlanmaktadır. Söz konusu bu endeks, Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli matematiksel yöntemler ve işlemler sonucunda toplam 4 değişken üzerinden hesaplanmaktadır. Çok kriterli karar verme teknikleri ile ülkelere göre insani gelişmişlik değişkenlerinin önemlilik dereceleri (ağırlık katsayıları) ve ülkelerin insani gelişmişlik performansları ölçülebilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın birinci amacı, Critic ve Entropi yöntemleri ile 2019 yılı için 5 İskandinav ülkesine (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda) göre insani gelişmişlik değişkenlerinin önemlilik derecelerini (ağırlık katsayılarını) ve onların sıralamalarını tespit etmektir. Araştırmanın ikinci amacı ise 2019 yılı için söz konusu ülkelerin insani gelişmişlik performans değerlerini Moora-Önem katsayısı, Moora-Oran, Moora-Referans Noktası ve Moora tam çarpım yaklaşımlarına göre hesaplamak ve Multimoora ile Moora-Önem katsayısı ile tespit edilen değerleri sıralamaktır. Araştırmanın ikinci amacının devamı olarak Multimoora ile Moora-Önem katsayısı ile tespit edilen değerlerin sıralamaları ile insani gelişmişlik endeksine (İGE) göre olan ülke sıralaması karşılaştırılarak sıralamadaki tutarlılıklar ve farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmanın veri setini, 2019 yılı Birleşmiş Milletler Kalkınma raporunda açıklanan araştırmaya konu olan ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeks (İGE) değerini oluşturan değişkenlerin değerleri oluşturmuştur. Bulgulara istinaden, söz konusu İskandinav ülkelere göre insani gelişmişlik değişkenlerinin önemlilik dereceleri çok nicelikten az niceliğe doğru sıralaması Critic yöntemine göre KBGSMH (kişi başı gayrı safi milli hasıla), ortalama okullaşma yılı, beklenen okullaşma yılı ve doğumda yaşam beklentisi olarak sıralanmıştır. Aynı hesap Entropi yöntemine göre ise KBGSMH (kişi başı gayrı safi milli hasıla), beklenen okullaşma yılı, doğumda yaşam beklentisi ve ortalama okullaşma yılı olarak sıralanmıştır. Araştırmanın ikinci amacına yönelik bulgulara göre, ülkelerin insani gelişmişlik performansları Critic tabanlı Moora-Önem Katsayısı yöntemine göre, Norveç, İzlanda, Danimarka, İsveç ve Finlandiya, Entropi tabanlı Moora-Önem Katsayısına göre ise Norveç, Danimarka, İzlanda, İsveç ve Finlandiya olarak sıralanmıştır. Multimoora yöntemine göre ise bu sıralama Critic tabanlı Moora-Önem Katsayısı yöntemine göre olan sıralama şeklinde tespit edilmiştir. Bu kapsamda Critic tabanlı Moora-Önem Katsayısı yöntemi 5 ülkenin Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) sıralaması ile %60, Entropi tabanlı Moora-Önem Katsayısı ve Multimoora yöntemi ise %40 oranında tutarlılık sağlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Moora, Critic, Entropi, İnsani Gelişmişlik Endeksi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri