Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SEÇİLİ ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ

Beşeri sermaye ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki, iktisat literaratürüne teorik olarak kabul görmüş ve ampirik çalışmalarca sınanmış bir ilişkidir. Teorik dayanağı İçsel Büyüme Teorileri ile açıklanan bu ilişkinin ölçülmesinde, en çok eğitim harcamaları, öğrenci sayısı, akademisyen sayısı, sağlık harcamaları, okul sayısı, hastane sayısı, okula başlama yaşı, öğrenme süresi, patent sayısı, akademik eser sayısı, sabit yatırımlar, İnsani Gelişim Endeksi, Eğitim endeksi gibi değişkenler kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında, modelde kullanılacak değişkenlerin belirlenmesinden önce geniş bir literatür taraması yapılmış ve eğitim harcamaları, kişi başına düşen sağlık harcamaları, toplam öğrenci sayısı (okul+lise+üniversite), akademisyen sayısı, sabit yatırımlar, İnsani Gelişme Endeksi, ortalama yaşam Süresi, nüfus, istihdam ve Reel GSYİH verileri ile panel veri analizi yapılması kararlaştırılmıştır. Azerbaycan, Kazakistan, Üzbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan örneğinde yapılan panel veri analizi 1995-2017 zaman dilimini kapsayan yıllık veriler ile yapılmıştır. Homojen panel varsayımı altına yapılan çalışma, birim etkili sabit etkiler modeli çerçevesinde standart hatalı dirençli tahminci ile tahmin edilmiştir. Sonuçlara göre, eğitim harcamaları, kişi başına düşen sağlık harcamaları, nüfus, istihdam, ortalama yaşam süresi, öğrenci sayısı ve İnsani Gelişim Endeksi ile Reel GSYİH arasında ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Beşeri Sermaye, İktisadi Büyüme, Panel Veri Analizi, Orta Asya Ülkeleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri