Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMENLERİN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARINDA (ÖRGÜTSEL STRES, İŞ YÜKÜ, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE İŞ TÜKENMİŞLİĞİ) ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Bu çalışmanın amacı işe yönelik davranışlarda örgütsel desteğin rolünü açığa çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle öğretmenlerin örgütsel destek, iş yükü, işten ayrılma niyeti, örgütsel stres (öğrenci odaklı stres, okul odaklı stres, dış odaklı stres ve kişisel odaklı stres) ve iş tükenmişliği (duygusal tükenmişlik, kişisel başarıda azalma ve duyarsızlaşma) algıları ölçülerek bu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş olup, daha sonra farklı örgütsel destek düzeylerine bağlı olarak katılımcıların işe yönelik davranış algılamalarında anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.

Araştırmanın ana kütlesini Kahramanmaraş birinci eğitim bölgesinde yer alan, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler ve yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolayda örnekleme yoluyla belirlenen 360 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği, Örgütsel Stres Ölçeği, İş Yükü Ölçeği, İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği ve İş Tükenmişliği Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, korelasyon ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizlerinden yararlanılmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesi sonucu elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin örgütsel destek düzeylerine bağlı olarak örgütsel stres, iş yükü, işten ayrılma niyeti ve iş tükenmişliği algılamalarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Destek ve Stres, İşten Ayrılma Niyeti, İş Yükü-Tükenmişliği.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri