Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: TÜKETİCİLERİN TUTUMLARININ GÜMÜŞHANE ÖLÇEĞİNDE BELİRLENMESİ

Dünya nüfusunun hızla artması ve endüstriyel alanda yaşanan hızlı değişim, insanları birim alandan daha fazla ürün elde etmeye yöneltmiş, zaman içinde kimyasal gübre ve ilaç kullanımın yaygınlaştırılması verimliliği de artırmıştır. Fakat bu durum toprağın kirlenmesine yol açmış, doğayı ve doğadaki tüm canlıların geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda, çevresel faktörlerin önem kazanmasıyla birlikte gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, geleneksel üretim tekniklerinin neden olduğu tahribatı engelleyecek birtakım üretim teknikleri uygulamaya koymuşlardır. Organik tarım işte bu noktada ortaya çıkmış, sağlıklı beslenebilme ve güvenilir gıda tüketme isteği organik ürünlere olan ilgiyi artırmıştır. Bu çalışma da, Gümüşhane kent merkezinde yaşayan tüketicilerin organik ürünlere yönelik bakış açıları sorgulanmakta; ayrıca organik ürün satın almaya yönelik tüketicilerin tutum ve davranışlarında hangi faktörlerin etkili olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla harcamalarını Gümüşhane merkez ilçe sınırları içerisinde gerçekleştiren 480 organik ürün tüketicisine yönelik bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler, SPSS programında faktör ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde; bağımsız gruplar için t- testinden ve Tek Yönlü Varyans Analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, organik ürünlerin toplum tarafından yeterince kabul görmediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, günümüz pazarlarında organik ürünlerle ilgili yazılı ve görsel reklam kampanyalarına, pazarlama altyapısının geliştirilmesine ve tüketicinin bilgilendirilmesine ve güven artırıcı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak, Organik tarım günümüze kadar oldukça karmaşık ve pahalı bir üretim süreci geçirdiğinden gereken ilgiyi görememiş, organik üretim iç pazar göz ardı edilerek dış talebe yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz durum, planlı ve uzun süreli çalışmalarla, iç pazarda tüketici talebinin artırılması ya da tüketici bilincinin oluşturulması yoluyla çözümlenebilir.Anahtar Kelimeler
Tüketici, Organik Ürünler, Pazar, Sağlıklı Beslenme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri