Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİZMET KALİTESİ PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND JOB SATISFACTION )

Yazar : Himmet KARADAL  & Ethem MERDAN & Erol KOYUNCU & İbrahim İRİŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8
Sayfa : 305-317
789    492


Özet

İş dünyasında varlığını koruyabilmek ve rekabeti avantaja dönüştürebilmek için işletmeler sürekli kaliteli hizmet sunmaya çalışmaktadırlar. Hizmet kalitesini sağlayacak olanda yetenekli işgörenlerin varlığı ile mümkündür. Bu yüzden işgörenlerin fikirleri önemsenmeli, yetenekli ve becerilerini sunmalarına imkân verilmeli ve söz sahibi yapılmalıdır. Bu şekilde işçilerin motivasyonları ve işlerinden duydukları memnuniyet artırılabilir. Bu çalışmanın amacı, hizmet kalitesi, psikolojik güçlendirme ve iş tatmini arasındaki ilişkileri incelemektir. İşgörenlerin psikolojik olarak güçlendirilmesini ve iş tatmininin artırılmasını sağlama noktasında hizmet kalitesinin önemini vurgulamak açısından bu çalışma önem taşımaktadır.

Çalışma örneklemini Aksaray Ortaköy Belediyesi çalışanları oluşturmaktadır. Veriler tam yapılandırılmış görüşme (anket) ile toplanmış ve 118 kişiye ulaşılmıştır. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler Frekans Testi, Faktör Analizi, t-Testi, Anova Testi, Korelasyon ve Regresyon analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, hizmet kalitesinin psikolojik güçlendirme ve iş tatminini etkilemediği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilmiş, işgörenlere ve kurum yöneticilerine bir takım önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Hizmet Kalitesi, Psikolojik Güçlendirme, İş Tatmini.

Abstract

Businesses are constantly trying to provide quality service in order to be able to protect their existence and to convert into competitive advantage. The service quality is possible with the presence of talented businessmen. Therefore, the ideas of the businessmen should be given importance, be able to present their talents and skills, and be made with the promise. In this way, employees' motivation and satisfaction with their work can be enhanced. The aim of this study is to examine the relationship between service quality, psychological empowerment and job satisfaction. This work is important to emphasize the importance of service quality at the point of psychologically empowerment businessmen and increasing of job satisfaction.

Employees of Aksaray Ortaköy Municipality constitute the study sample. The data were collected by a fully structured interview (questionnaire) and reached 118 persons. Relations between the mentioned variables were tried to be determined by Frequency Test, Factor Analysis, t-Test, Anova Test, Correlation and Regression analysis. As a result of the study, it was determined that of quality service did not affect psychological empowerment and job satisfaction. The findings were evaluated and a number of suggestions were made to employers and managers.Keywords
Service Quality, Psychological Empowerment, Job Satisfaction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri