Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(EFFECTS OF THE PERCEPTION OF INSTITUTIONAL JUSTICE ON INSTITUTIONAL LOYALTY IN A STATE UNIVERISTY ADMINISTRATIVE WORKFORCE )

Yazar : Zekai ÖZTÜRK  & Gülhan GÖK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8
Sayfa : 318-327
620    481


Özet

Bu çalışma “Bir Devlet Üniversitesindeki idari birim personelinin (iş gören) örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine etkisi”ni değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçmeye yönelik Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen yirmi önermeden oluşan Örgütsel Adalet Ölçeği (Organizational Justice Scale) kullanılmıştır. Bu ölçekle personelin dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Örgütsel bağlılık düzeyinin ölçümü için ise, Allen ve Meyer’e ait on sekiz önermeden oluşan duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı boyutlarını ölçen üç boyutlu ölçek kullanılmıştır.

Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistical 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde katılımcılara ait tanımlayıcı özelliklerde katılımcı sayısı ve yüzdelik dilimlere yer verilmiş olup örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik özelliklerde ise ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Araştırma kapsamında kurulan hipotezlerin test edilmesinde ise basit ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.

Personelin örgütsel bağlılık algı düzeyleri orta seviyede bulunmuştur ve en fazla duygusal bağlılık, en düşük ise normatif bağlılık yaşadıkları; örgütsel adalet algı düzeylerinin orta seviyede olduğu ve en fazla etkileşimsel adalet, en düşük ise dağıtımsal adalet düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan personelin örgütsel bağlılık algısını örgütsel adalet algısının ne kadar belirlediğini tespit etmek üzere yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Üniversite, İdari Birim Personeli

Abstract

This study has been conducted in order to understand the effects of the perception of institutional justice on institutional commitment in the workforce of a state university.

In this study Niehoff and Moorman’s (1993) twenty steps of Organizational Justice Scale has been used to determine the perception of justice of the workforce has been used. With this scale, it has been tried to determine the perceptions of distributive, operational and interactive justice of personnel. For measuring the level of organizational commitment, a three-dimensional scale measuring the emotional commitment, normative commitment and continuity commitment of Allen and Meyer's eighteen propositions has been used.

The data obtained has been analysed by using IBM SPSS Statistical 20 software. Identifying characteristics of participants in numbers and percentages have been used. Standard deviation in organizational justice and organisational commitment have been used. Simple and multiple regression technics have been used in order to test the hypothesis.

The research has found out that the organizational commitment is medium level; emotional commitment at the highest and normative commitment is the lowest level. Perception of organisational justice is medium; interactive justice is at the highest, distributional justice is at the lowest. The results of simple linear regression analysis of organisational justice to influence organisational commitment has been found plausible.Keywords
Institutional Justice, Institutional Commitment, University, Administrative Workforce

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri