Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’NİN ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
(TURKEY'S ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: ARDL BOUND TEST APPROACH )

Yazar : Murat YILMAZ  & Elif ŞEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8
Sayfa : 328-338
1027    704


Özet

Enerji, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, bu alana duyulan ihtiyacın karşılanabilmesi adına hayati bir öneme sahiptir. Enerji kullanımının ekonomik büyümeye katkısı, politika yapıcıların üzerinde yoğunlaştığı konulardan biridir. Gelişmekte olan ve enerji yoğun büyüyen Türkiye ekonomisi, enerji talebinin büyük bir kısmını ithalatla karşıladığından, enerjide dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Bu sebeple enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, izlenecek politikaların temel belirleyicisidir.

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, gerek kısa dönemli gerekse uzun dönemli birçok çalışmada incelenmiştir. Ancak bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak, ekonomik büyüme, finansal gelişmişlik düzeyi ile enerji tüketimi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Türkiye’nin 1980 - 2014 dönemi baz alınarak, fosil enerji tüketimi (%), finansal gelişme (%) ve GSYH arasındaki bağıntı, ARDL (Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model) sınır testiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, fosil enerji tüketimi, finansal gelişme ve milli gelir arasında uzun dönemde pozitif ve anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Fosil enerji tüketiminde % 1’lik bir artış GSYH’yi % 4.68 oranında arttırırken, finansal gelişmenin % 1’lik bir artış göstermesi durumunda ise GSYH % 0.27 arttığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Fosil Enerji, ARDL Sınır Testi, Ekonomik Büyüme, Finansal Gelişme

Abstract

Energy, especially in developing countries, has a vital significance in order to meet the needs of this area. The contribution of energy use to economic growth is one of the areas that policy makers focus on. Developing and growing intensive energy, economy of Turkey, because meets a large part of its energy demand through imports, is a country dependent on foreign energy. Therefore, relationship between energy consumption and economic growth is the main determinant of policies to be followed.

The relationship between energy consumption and economic growth has been investigated not only short-term but also long-term plenty studies. However, in this paper unlike other studies, relationship between economic growth, financial development level and energy consumption is researched. Turkey on the basis of the 1980-2014 period, relation between fossil energy consumption (%), financial development (%) and GDP was analyzed by ARDL (Auto Regressive Distributed Lag Model) bound test approach. As a result of the study, in long-term, between financial development, GDP and fossil energy consumption has emerged positive and significant relationship. While 1 % increase in fossil energy consumption increased the GDP by 4.68 %, it was determined that GDP increased by 0.27 %, in case of increase financial development by 1 %.Keywords
Fossil Energy, ARDL Bound Test, Economic Growth, Financial Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri