Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTLERDE STRATEJİK LİDERLİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE IMPORTANCE OF STRATEGIC LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS )

Yazar : Ergün KARA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 423-436
311    305


Özet

Stratejik liderlik, modern yönetim dünyasında yadsınamaz bir olgu olarak gündem oluşturmaya başlamış ve örgütler açısından her geçen gün önemi daha da artmaya başlamıştır. Bu nedenle stratejik liderler, örgütlerde başarıyı yakalamak için stratejik yönetim sürecinin en önemli unsurlarından birisi haline gelmişlerdir. Stratejik liderlik, bir örgütü, kurumu ya da yapıyı belirli bir seviyeden alıp çok daha üst seviyelere taşımak ve bu yönde arkasından gelen bireyleri o yöne götürebilmektir. Stratejik liderler, örgütte görev alan diğer üst düzey ve orta düzey personeli görevlendirerek, onları işletmenin kuruluşu ve vizyonu doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı hedeflere yönlendirirler. Böylelikle örgüt içinde hızla stratejik değişimi gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Özellikle 21. yüzyılda stratejik liderlik konusu yönetim alanında farklı yönetim teknikleri açısından daha çok araştırılmış ve incelenmiştir. Bu nedenle çalışmanın amacı örgütlerde stratejik liderliğin etkisinin geçmişten günümüze araştırılması, incelenmesi ve öneminin ortaya konularak işletme dünyası açısından yorumlanmasıdır. Ayrıca bu kavrama yönelik literatür taraması yapılması, sonuçlarının teorik olarak çok boyutlu analiz edilmesi, yorumlanması ve literatüre katkı yapılması düşünülmektedir. Bu kapsamda stratejik liderlik kavramı, özellikleri, fonksiyonları ve stratejik liderliğin örgütler açısından önemi tartışılmıştırAnahtar Kelimeler
Örgüt, Stratejik Liderlik, Yönetim, Liderlik, İşletme

Abstract

Strategic leadership has begun to build agenda as an undeniable concept in modern management world and is increasing its importance day by day in terms of organizations.  For this reason, strategic leaders have become an essential part of strategic management process to catch success in organizations.  Strategic leadership is to carry an organization, institution or structure from a specific level to above levels and take individuals to that way coming behind in this direction.  Strategic leaders direct the other high level and mid-level personnel who takes charge in organization by charging them to innovative and creative aims in the direction of foundation of institution and vision.  Thus, they aim to perform strategic change fast in organization.  Especially, strategic leadership matter was researched and examined more in terms of different management techniques in management field.  For this reason, the aim of the study is that the effect of strategic leadership to be searched, examined and defined its importance interpreted in terms of management world.  Furthermore, it is thought that literature scan to be done intended for this concept, its results to be analyzed multidimensionally and theoretically, interpreted and made contribution to literature.  Strategic leadership concept within this context, its features, functions and its importance in terms of organizations were arguedKeywords
Organization, Strategic Leadership, Management, Leadership,Business

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 543 373 80 81 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri