Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND ECONOMIC GROWTH: PANEL CAUSALITY ANALYSIS )

Yazar : Nur DİLBAZ ALACAHAN  ; Yağmur AKARSU & Serdar KURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 10
Sayfa : 20-26
576    671


Özet

Döviz kuru; temel olarak bir ülke para biriminin başka bir ülke para birimi cinsinden ifadesidir ve bir ülkenin parasının gerçek değerini belirlemede önemli bir faktördür. Ayrıca, döviz kurları, ülkelerin rekabet edebilirliğini gösteren bir göstergedir. Bununla birlikte döviz kuru ihracat, ithalat, enflasyon, faiz, yatırımlar ve bunun gibi bazı makroekonomik değişkenlerle yakından ilişkilidir. Kısa dönemde döviz kurlarındaki değişimler bu makroekonomik faktörlerin yanı sıra ekonomik büyüme üzerinde de etkili olmaktadır. Kurun değerinin yüksek tutulması dolayısıyla ulusal paranın değer kaybetmesi ekonomik büyümeyi kısa dönemde pozitif etkilerken uzun dönemde negatif etkileyebilmektedir. Dengeli bir ekonomik büyüme için hükümetlerin döviz kurları ile ilgili politikalarını doğru belirlemeleri gerekmektedir. Reel döviz kurları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından farklı sonuçlar vereceği literatürde vurgulanmaktadır. Genel olarak, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme ile reel döviz kurları arasında etkin bir ilişki yokken, bu etkinin gelişmekte olan ülkelerde belirgin ve negatif olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, reel efektif döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin varlığı hala tartışılan bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı gelir düzeyine sahip ülke grupları için reel efektif döviz kuruyla ekonomik büyüme arasındaki kısa dönemli ilişkilerin olup olmadığını panel nedensellik testiyle araştırmaktır. Reel efektif döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkileri panel veri nedensellik analizi ile araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, ekonomik büyümeden reel efektif kura doğru pozitif bir nedensellik ilişkisi olduğu, reel efektif kurdan ekonomik büyümeye doğru ise negatif bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Reel Döviz Kuru, Panel Nedensellik Analizi

Abstract

Exchange rate is basically the equivalent of the currency of a country in the currency of another country and is an important factor in determining the real value of a country's money. Beside, exchange rates are the indicator of the competitiveness of countries. However, the exchange rate is closely related to some macroeconomic variables such as exports, imports, inflation, interest, investments and so on. The changes in the exchange rates also affect economic growth as well as these macroeconomic factors in the short term. While high value of the exchange rate affects economic growth positively in the short term, it may negatively affect the growth in the long term. For a balanced economic growth, governments must correctly determine their policies on exchange rates. That the relationship between real exchange rates and economic growth will give different results for the developed and developing countries is emphasized in the literature. In general, while there is no effective relationship between economic growth and real exchange rates in developed countries, this effect is explicit and negative in developing countries. However, The existence of the relationships between real effective exchange rate and economic growth continues to be relevant. The aim of this study is to investigate whether there are short and long term relationships between real effective exchange rate and economic growth for country groups with different income levels using causality tests. Short-term causality relationships between real effective exchange rate and economic growth were investigated with panel data causality analysis. Although the results obtained from the study changed from a country to another one, it was observed that there was a positive causality relation from economic growth to real effective exchange rate and a negative causality relation from real effective exchange rate to economic growth.Keywords
Economic Growth, Real Exchange Rate, Panel Data Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri