Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN BİLİŞSEL ÇELİŞKİ, AŞIRI GÜVEN VE TAKLİT VE SÜRÜ DAVRANIŞLARI BOYUTLARINDA BİREYSEL YATIRIMCI KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN INVESTIGATION ON INDIVIDUAL INVESTOR DECISIONS IN THE DIMESIONS OF COGNITIVE DISSONANCE, OVER CONFIDENCE, IMITATION AND THE HERD BEHAVİOR CONCEPTS FROM BEHAVIORAL FINANCE )

DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN BİLİŞSEL ÇELİŞKİ, AŞIRI GÜVEN VE TAKLİT VE SÜRÜ DAVRANIŞLARI BOYUTLARINDA BİREYSEL YATIRIMCI KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 
Yazar : Müge ÇETİNER  ;Hande AYHAN GÖKCEK & Bilge TURP GÖLBAŞI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 11
Sayfa : 116-128
DOI Number: :
Cite : Müge ÇETİNER ;Hande AYHAN GÖKCEK & Bilge TURP GÖLBAŞI, (2019). DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN BİLİŞSEL ÇELİŞKİ, AŞIRI GÜVEN VE TAKLİT VE SÜRÜ DAVRANIŞLARI BOYUTLARINDA BİREYSEL YATIRIMCI KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 11, p. 116-128. Doi: 10.26728/ideas.176.
774    520


Özet

Bu araştırmanın amacı, finans alanında etkilerinin nispeten yeni araştırıldığı davranışsal finans üzerinedir. Davranışsal finans, bireylerin, grupların ve kuruluşların karar alma sürecini etkileyen bilişsel ve duygusal faktörleri araştırmaktadır. Finansal kararların davranışsal ve psikolojik sonuçları ile ilgilenmekte olup, finansın çok disiplinli bir alt dalıdır. Bu araştırmada, bireysel yatırımcılar örnekleme alınmış olup ana amaç, bu yatırımcıların yatırım kararlarında sergiledikleri irrasyonel davranışları ve bu davranışların demografik değişkenlerle olan ilişkilerini incelenmektir. Tesadüfi olmayan örneklem türlerinden, kartopu örneklemesi kullanılmış olup, online anket uygulanmıştır. 13 katılımcının kontrol sorusuna verdiği “hayır” cevabı nedeniyle araştırma dışına alınmıştır ve 115 katılımcının cevapları analiz edilmiştir. Bireysel yatırımcıların, “bilişsel çelişki”, “aşırı güven” ve “taklit ve sürü davranışları” boyutlarındaki tutumları değerlendirilmiştir. Demografik ve ölçek sorularının frekans, yüzde ve ortalama değerleri tespit edilmiş, güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha), normal dağılım testi ve ki-kare bağımsızlık testi uygulanmış, yorumları yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Davranışsal Finans, Yatırımcı Davranışları, Bilişsel Çelişki, Aşırı Güven

Abstract

The purpose of this study is to investigate behavioral finance in which the effects of finance are relatively new. Behavioral finance explores the cognitive and emotional factors affecting the decision making process of individuals, groups and organizations. It deals with the behavioral and psychological consequences of financial decisions and is a multidisciplinary subdivision of finance. In this research, individual investors are taken for sampling and the main purpose is to examine the irregular behaviors of these investors in their investment decisions and their relations with demographic variables. Snowball sampling was used for non-random sample types and an online questionnaire was applied. 13 participants were excluded from the study due to the answer to the control question and the answers of 115 participants were analyzed. The attitudes of individual investors to the dimensions of “cognitive dissonance”, “overconfidence” and “imitation and the herd behaviors” were evaluated. The frequencies, percentages and mean values of the demographic and scale questions were determined, reliability analysis (Cronbach's Alpha), normal distribution test and chi-square independence test were applied, interpretations and recommendations were made.Keywords
Behavioral Finance, Investor Behaviors, Cognitive Dissonance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri