Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR AKTİVİTELERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORT ACTIVITIES ON SUCCESS AND MOTIVATION OF SECONDARY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Yazar : Aykut TOSUN  & Barış DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 12
Sayfa : 196-203
475    287


Özet

Motivasyon üzerine yapılan çalışmalarda yaklaşımlar, erken dönem mekanik yaklaşımlarından günümüzde bilmeye ve anlamaya yönelik yaklaşımlara dönmüştür. Zihinsel performans ile fiziksel uygunluk arasında olumlu bir ilişki olup olmadığı yıllardır insanların ilgisini çekmektedir. Motivasyon bireyin hareketlerinin arkasında bulunan davranışa enerji sağlayan organizmaların içindeki ve çevresindeki güçler psikoloji alanında “güdü” olarak tanımlanır. Buna ilave olarak spor da sorumluluk ve işbirliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu bildirinin amacı, spor aktivitelerinin öğrencilerin akademik başarı ve motivasyona etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Kocaeli ili Körfez İlçesi Hereke beldesinde bulunan orta öğretim (Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi)’nde okuyan 246 orta öğretim öğrencisi ile anket yapılmış, veriler yarı yapılandırılmış mülakat şeklinde toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu yönüyle çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Ayrıca çalışmada verilen cevapların gruplandırılıp yüzde ve frekanslarının belirlenmesi yoluyla nicel verilere de ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin spor aktivitelerinin orta öğretim öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarına etkisinin yüksek düzeyde olduğu ve bu etkinin “spor yaptığı kademe türü” ve “spor yapma sıklığı” değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, “cinsiyet”, “lise türü” ve “yaş” değişkenlerine göre ise istatistiki olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Spor, Motivasyon, Orta Öğrenim Öğrencileri, Başarı

Abstract

In the studies on motivation, the concept turns from early mechanical approaches to approaches to knowing and understanding today. A positive relationship between mental performance and physical fitness. In the field of psychology, motivation is defined as “motive., Where there are organizations that are organized according to the behavior that reveals the existence of motivation of the individual. In addition, sports can also have responsibility and duty. The aim of this paper is to investigate the effects of sports activities on academic achievement and motivation. This study was conducted in the form of an interview structured according to the plan with 246 secondary school students attending secondary education (Vocational High School and Anatolian High School) located in Hereke town of Körfez District of Kocaeli province. The data obtained were analyzed by descriptive analysis method. This aspect of the study is qualitative research. In addition, quantitative data were obtained by making grouped percentages and frequencies of the answers given. It has been concluded that there is a statistically significant level according to the variables of "type of sporting stage" and "frequency of doing sports", and it does not differ statistically according to "gender", "type of high school" and "age".Keywords
Sport, Motivation, Secondary School Students, Success

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri