Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERDE MESLEKİ GÜDÜLENME: İÇSEL GÜDÜLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER AÇISINDAN BİR İNCELEME
(PROFESSIONAL MOTIVATION IN HEALTH EDUCATION STUDENTS: A STUDY IN TERMS OF FACTORS AFFECTING INTERNAL MOTIVATION )

SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERDE MESLEKİ GÜDÜLENME: İÇSEL GÜDÜLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER AÇISINDAN BİR İNCELEME

 
Yazar : Gülşah GENÇER ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 16
Sayfa : 181-192
DOI Number: :
Cite : Gülşah GENÇER ÇELİK , (2020). SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERDE MESLEKİ GÜDÜLENME: İÇSEL GÜDÜLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER AÇISINDAN BİR İNCELEME . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 16, p. 181-192. Doi: 10.26728/ideas.202.
466    345


Özet

Araştırmanın amacı, öğrencilerin mesleki güdülenme düzeylerinin yanında dış faktörler ve olumsuzluk yaratan faktörlerin içsel güdülenme üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, sağlık alanında eğitim alan 458 önlisans öğrencisidir. Araştırmada elde edilen sonuçlar sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin mesleki güdülenmeleri hakkındadır. Araştırma nicel tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada içsel güdülenmeyi etkileyen faktörler olarak sadece dışsal ve olumsuz güdülenme faktörleri ele alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, T-testi, Anova, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin dışsal güdülenme kaynaklarının içsel güdülenmelerini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Olumsuz güdülenme kaynaklarının içsel güdülenme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin birinci veya ikinci sınıf olmalarının ve cinsiyetlerinin mesleki güdülenme düzeylerinde anlamlı farklılıklara neden olduğu tespit edilmiştir. Alanyazında sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin mesleki güdülenmelerinin boyutları arasında nedensellik ilişkisinin inceleyen ampirik çalışmalara rastlanmamıştır. Çalışma bağımlılık yönü ve elde edilen sonuçlar yönünden benzer çalışmalardan ayrılmaktadır.



Anahtar Kelimeler
Mesleki Güdülenme, İçsel Güdülenme, Dışsal Güdülenme

Abstract

The study aims to determine the effects of external factors and factors that create negativity on the internal motivation as well as the level of professional motivation of the students. In the research, the survey technique was used as a data collection tool. The convenience sampling method is used to determine the sample. The sample of the research is composed of 458 associate degree students studying healthcare services. The results obtained in the research are about the professional motivation of the students who are trained in the field of health. The research was carried out with quantitative techniques. In the research, only external and negative motivation factors are considered as factors affecting intrinsic motivation. SPSS 22 package program was used in the analysis of the data obtained. In the research, factor analysis, reliability analysis, descriptive statistics, T-test, correlation, and regression analyzes were performed. As a result of the analysis, it was determined that the external motivation sources of the students positively affect their internal motivation. It has been concluded that negative motivation sources do not have a significant effect on internal motivation. Also, it was determined that students being a first or second grader and their gender caused significant differences in their level of professional motivation. In the literature, no empirical studies examining the causality relationship between the dimensions of the professional motivations of students studying in the field of healthcare have been found. The study differs from similar studies in terms of addiction and the results obtained.



Keywords
Professional Motivation, Internal Motivation, External Motivation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).



Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri