Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARİNA VE YAT İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINDA İŞE YABANCILAŞMANIN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
( THE EFFECT OF WORK ALIENATION TO JOB PERFORMANCE IN MARINA AND YACHT BUSINESS EMPLOYEES )

MARİNA VE YAT İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINDA İŞE YABANCILAŞMANIN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

 
Yazar : Murat YORULMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 253-261
DOI Number: :
Cite : Murat YORULMAZ , (2019). MARİNA VE YAT İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINDA İŞE YABANCILAŞMANIN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 13, p. 253-261. Doi: 10.26728/ideas.205.
639    402


Özet

Çalışanın işinden fiziksel anlamda uzaklaşmak istemesi veya psikolojik anlamda soğuması işe yabancılaşmanın göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Olumsuz örgütsel tutumlar arasında yer alan işe yabancılaşma, çalışanın işi bırakması veya iş tatminsizliği gibi önemli sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla çalışanların işe yabancılaşma düzeylerinin belirlenmesi ve buna neden olan unsurların düzeltilmesi, örgüt yönetimi açısından önem teşkil etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, marina ve yat işletmelerindeki çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini ölçmek ve iş performansları üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca araştırmada, çalışanların çalıştıkları alanlara göre işe yabancılaşma düzeylerinde farklılıklar olup olmadığını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, denizcilik işletmeleri arasında yer alan marina ve yat işletmelerinin 249 çalışanından yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmış ve SPSS ve AMOS 21 paket programları yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre, çalışanlarının işe yabancılaşma düzeylerinin, iş performansları üzerinde negatif yönde bir etkisinin olduğunu, çalıştıkları alanlara göre işe yabancılaşma düzeylerindeki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını tespit edilmiştir. Sonuçlar çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri artıkça, iş performanslarının düştüğünü göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Marina İşletmeleri, Yat İşletmeleri, İşe Yabancılaşma, İş Performansı, Deniz İşletmeciliği.

Abstract

Workers wanting to move away from their work physically or to cool down psychologically is considered to be an indicator of alienation in work. Negative organizational attitudes can lead to significant organizational consequences, such as alienation from work, employee quitting or job dissatisfaction. Therefore, determining the levels of alienation of employees and correcting the conditions causing them are important for the management of the organization. The main objective of this study is to measure the levels of alienation of employees in the yacht and marina businesses and to examine their impact on job performance. In addition, it was aimed to determine whether there are differences in the levels of alienation of the employees according to the fields they work. For these purposes, data was collected from the marina and yacht enterprises 249 employee in the maritime business sector by face to face survey method and analyzed with the help of SPSS and AMOS 21 package programs. The findings of the analysis showed that the level of alienation of the employees had a negative effect on job performance, and the difference in the levels of alienation of the employees according to their work fields was not significant statistically. The results show that as the levels of alienation of employees increase, their work performance will decrease.Keywords
Marina Business, Yacht Business, Work Alienation, Job Performance, Maritime Management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri