Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISI ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF LEADER MEMBER INTERACTION ON THE ORGANIZATIONAL TRUST PERSEPTION )

LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISI ÜZERİNE ETKİLERİ

 
Yazar : Ömer Okan FETTAHLIOĞLU   & Zahide AKDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 295-310
DOI Number: :
Cite : Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Zahide AKDOĞAN, (2019). LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISI ÜZERİNE ETKİLERİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 13, p. 295-310. Doi: 10.26728/ideas.208.
632    432


Özet

Bu çalışmanın genel amacı; lider üye etkileşiminin olumlu şekilde gerçekleşmesi durumunda, örgütsel güven algısının da olumlu yönde etkilenip etkilenmeyeceğini tespit etmektir. Çalışma kapsamına dahil olan katılımcıların, lider üye etkileşimi ve örgütsel güven algılarını tespit etmek, ayrıca söz konusu iki kavram arasında ilişki ve etkileşim olup olmadığını ortaya koymak da çalışmanın alt amacı olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın yöntemi kapsamında, lider üye etkileşimine dair algıların, örgütsel güven algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmeye yönelik olduğunun tespiti amaçlandığından, etkileşimsel model kurgusu yapılmıştır. Araştırma modeline uygun olacak şekilde hazırlanan hipotezler ile de değişkenler arası ilişki ve etkileşim ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye genelinde kalkınma ve yatırım bankalarında görev yapan 418 personel oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri elde edebilmek için, Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen Erdoğan vd. (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan 12 maddelik “Çok Boyutlu Lider-Üye Etkileşimi (LMX-12)” ile ayrıca Cook, J., ve Wall, T. (1980) ve Daboval vd. (1994) tarafından geliştirilip, Omarov (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan 22 maddelik “örgütsel güven” ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde ise SPSS 21.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre; lider üye etkileşimi ve örgütsel güven algısı arasında orta ve yüksek düzeyde, pozitif yönlü, istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olabileceği, lider üye etkileşimi konusunda yapılabilecek olumlu uygulamaların da, örgütsel güven algısı üzerinde pozitif yönlü bir etki ortaya çıkarabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak özetlemek gerekirse bu çalışmada, işletmelerde verimlilik, performans ve örgütsel bağlılık gibi istenilen durumların ortaya çıkmasında olumlu bir etkiler yaratabilecek olan iki değişken arası ilişki ve etkileşim incelenmiştir. Örgütsel güven algısının yönetilebilmesi adına, lider üye etkileşimi uygulamasının alternatif bir yönetim tarzı olabileceği sonucuna ulaşıldığını söylemek mümkündür.Anahtar Kelimeler
Lider Üye Etkileşimi, Örgütsel Güven, Kalınma ve Yatırım Bankaları

Abstract

The general purpose of this study was to determine whether organizational trust perception will be affected positively in the case that leader-member interaction is realized positively. The sub-aim of the study was to determine the perceptions of the leader-member interaction and organizational trust perceptions of the participants included in the scope of the study, and to determine whether there is a relationship and interaction between these two said concepts. In the scope of the method of this study, since it was aimed to determine whether the perceptions of the leader-member interaction had an effect on the perception of organizational trust, the transactional model design was preferred. With the hypothesis prepared in accordance with the research model, the relationship and interaction between variables were discussed individually. The working group of the study consisted of 418 personnel working in development and investment banks in Turkey. In order to obtain data within the scope of the research, 12-item "Multi-Dimensional Leader-Member Interaction (LMX-12)"scale, which was developed by Liden and Maslyn (1998) and adapted to Turkish by Erdogan et al. (2004) and the 22-item "Organizational Trust" scale which was developed by Cook, J., and Wall, T. (1980) and Daboval et al. (1994) and adapted to Turkish by Omarov (2009) were used. SPSS 21.0 statistical program was used in the analysis of the collected data. According to the findings of the research, it was concluded that there is a positively and statistically significant relationship at a moderate and high level between leader-member interaction and organizational trust perception and that positive practices on leader-member interaction can reveal a positive effect on organizational trust perception. To sum up, in this study, the relationship and interaction between two variables that can have a positive effect on the emergence of desired situations such as productivity, performance and organizational commitment in the enterprises were examined. In order to manage the organizational trust perception, it is possible to conclude that the practice of leader-member interaction can be an alternative management style.Keywords
Leader Member Interaction, Organizational Trust Perception, Development and Investment Banks,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri