Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARİZMATİK LİDERLİK ALGISININ CİNSİYET VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE INVESTIGATION OF CHARISMATIC LEADERSHIP PERCEPTION IN TERMS OF GENDER AND AGE VARIABLES )

KARİZMATİK LİDERLİK ALGISININ CİNSİYET VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Emine KARAKAPLAN ÖZER  ; Hande İNAN & Gamze MURATHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 269-279
DOI Number: :
Cite : Emine KARAKAPLAN ÖZER ; Hande İNAN & Gamze MURATHAN, (2019). KARİZMATİK LİDERLİK ALGISININ CİNSİYET VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 13, p. 269-279. Doi: 10.26728/ideas.211.
497    384


Özet

Örgüt amaçlarını gerçekleştirebilmek adına insanları etkileyerek onları istenilen türde davranışlara gönüllü bir şekilde yönlendirebilmek etkili liderlerin başarabileceği bir durumdur. Etkili liderlik olgusu ise karizma kavramı ile ayrı tutulamayacak bir kavramdır. Liderin sergilediği karizmatik etki izleyenlerin gözünde onu sıra dışı kılmaktadır. Bu da liderin etkileme gücünü arttırmaktadır. Henüz iş yaşamına atılmamış bireylerin karizmatik liderliğe yüklediği algıların incelenmesi literatür ve iş yaşamı için önemlidir. Bu savdan yola çıkan bu çalışmada liderlik türlerinden karizmatik liderlik algısının cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışma, Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden 184 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları ele alındığında karizmatik liderlik algısı ile cinsiyet arasında herhangi bir farklılaşmaya rastlanamazken, karizmatik liderlik ile yaş arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. Karizmatik liderliğin alt boyutlarına dair yapılan analizlerin sonucunda hiçbir alt boyutun cinsiyet ve yaş değişkenine göre farklılaşma göstermediği ortaya koyulmuştur.Anahtar Kelimeler
Örgüt, Karizma, Liderlik

Abstract

In order to achieve the goals, influencing people and directing them to the desired kind of behavior is a situation that effective leaders can achieve. Effective leadership is a concept that cannot be separated from charisma. The charismatic influence of the leader makes him extraordinary in the eyes of the followers. This increases the influence of the leader. Examination of perceptions of charismatic leadership by individuals who are not yet engaged in business life is important for literature and business life In this study, it was investigated whether the perception of charismatic leadership differed according to gender and age variables. The research was carried out by 184 students from the Department of Physical Education Teaching at Adıyaman University, School of Physical Education and Sports. Survey technique was used as a data collection tool in the study. The results of the study showed that while there was no differentiation between charismatic leadership perception and gender, there was a statistically significant differentiation between charismatic leadership and age. As a result of the analysis of the sub-dimensions of charismatic leadership, it was revealed that no sub-dimension differed according to gender and age.Keywords
Organization, Charisma, Leadership

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri