Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN STRATEJİK YÖNETİM, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE FİNANS AÇISINDAN MODELLENMESİ
(MODELLİNG of MERGERS and ACQUSITIONS VIA STRATEGIC MANAGEMENT and ORGANIZATIONAL BEVAHIOR and FINANCE )

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN STRATEJİK YÖNETİM, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE FİNANS AÇISINDAN MODELLENMESİ

 
Yazar : Yunus ADIGÜZEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 280-294
DOI Number: :
Cite : Yunus ADIGÜZEL , (2019). ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN STRATEJİK YÖNETİM, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE FİNANS AÇISINDAN MODELLENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 13, p. 280-294. Doi: 10.26728/ideas.212.
599    417


Özet

Akademik yazında şirket birleşmeleri ve devralmalar denilince finans alanı akla gelmektedir. Finans ve strateji odaklı çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu konuyu insan ve kültür öğeleriyle de incelemek gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de faaliyet gösteren özel şirketlerden 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen 990 birleşme ve devralma faaliyetiyle ilgili şirketlerde stratejik yönetim – örgütsel davranış – finans olmak üzere üç boyuttan oluşan bir araştırma modeli geliştirilerek şirket birleşmelerinin ve satın almalarının başarı ve başarısızlıklarına katkıda bulunan nitelikleri tanımlamak ve anlamaktır. Analizlerde araştırmanın evreni kabul edilen Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen 990 birleşme ve devralma faaliyetiyle ilgili firmalara ulaşılmış ve geri dönüş yapan 107 firma yöneticisine uygulanan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu süreçte ileride kullanılacak modellerin varsayımları da sınanmıştır. Ardından çalışmada yer alan hipotezlerin testi amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizleri ile Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada, gizil bir değişken olan performansın ölçümünde şirket yöneticilerine uygulanan ankette yer alan göstergelere başvurulmaktadır. Stratejik yönetim, örgütsel davranış ve finans bileşenlerinin göstergelerinin birleşme ve devralma sonrası performans üzerine etkisi birçok değişkenli istatistik yöntemi olan Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) tekniği kullanılarak araştırılacaktır. YEM analizlerine başvurmadaki temel nedenler bu yöntemde gizil değişkenlerle çalışma olanağının var olması ve model kurulurken ve gerektiğinde güncellenirken ilgilenilen olgulara ilişkin kuramların da hesaba katılabilmesidir. Ancak YEM uygulanmadan önce betimsel analizler gerçekleştirilecek ve ankette yer alan bazı soruların indirgenmesi ve modellerin oluşturulması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yöntemlerine başvurulacaktır. Bu analizlerin sonucunda stratejik yönetim – örgütsel davranış – finans olmak üzere üç perspektife ve de birleşme performansı üzerine etkilerine yönelik bulgular elde edilmiştir. Bulgular sonuç bölümünde teorik ve ampirik bağlamlarıyla tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler


Abstract

In the academic literature, when the mergers and acquisitions are mentioned, the field of finance come to mind. Finance and strategy planning strategy is insufficient. He wants to examine this issue by human and culture by theory. The main objective of this study is to establish a production center at a size that is connected to 990 mergers and acquisitions activities in 2010-2015 - a board of directors related to merger and acquisition activities - organizational behavior - finance. The contents of our board of directors is to define and understand the qualifications. In the analyzes, which took place between the years 2010-2015 in Turkey universe accepted research firms have been reached about 990 merger and acquisition activity, and the data were used obtained from questionnaires administered to 107 company managers who return. Descriptive analyzes were applied to the data and the results were presented with various tables and graphs. In this process, the assumptions of future models have been tested. Then, Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling methods were used to test the hypotheses in the study. As a result of these analyzes, there are three perspectives: strategic management - organizational behavior - finance and their effects on merger performance. The findings are discussed in the conclusion section with their theoretical and empirical contexts.Keywords
Mergers, Acquisitions, Structural Equation Modelling.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri