Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL SERMAYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON SOCIAL CAPITAL )

SOSYAL SERMAYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : H. Mustafa PAKSOY   & Meryem GÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 321-332
DOI Number: :
Cite : H. Mustafa PAKSOY & Meryem GÜL, (2019). SOSYAL SERMAYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 13, p. 321-332. Doi: 10.26728/ideas.213.
585    431


Özet

Sosyal sermaye eski bir kavram olmasına rağmen, 1990'lı yıllarda akademik ve politika tartışmalarına girmiştir. Ekonomik ve sosyal olayları açıklamadaki önemi son yıllarda giderek daha fazla hissedilmiştir. Sosyal sermaye sosyal normları, değerleri, inançları, güveni, yükümlülükleri, ilişkileri, ağları, arkadaşları, üyeleri, sivil katılımın, bilgi akışlarının ve karşılıklı yararlar için iş birliği ve kolektif eylemleri teşvik eden ve sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunan kurumları içeren çok boyutlu bir fenomen olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin sosyo-demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışmada kullanılan “Sosyal Sermaye Ölçeği” stratejik güven, genelleştirilmiş güven, kurumsal güven, ortak değerler ve grup aidiyeti olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 296 öğrenciden anket yöntemi veri toplanmıştır. Yapılan t testi ve ANOVA analizleri sonucunda öğrencilerin sosyal sermaye düzeylerinin cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Sermaye, Sosyal Sermaye, Üniversite Öğrencileri

Abstract

Although social capital was an old concept, it entered into academic and policy debates in the 1990s. The importance of explaining economic and social events has been increasingly felt in recent years. Social capital is a multidimensional phenomenon involving social norms, values, beliefs, trust, obligations, relationships, networks, friends, members, civic engagement, information flows, and institutions that promote cooperation and collective action for mutual benefits and contribute to socio-economic development. The aim of this study is to investigate whether social capital levels of university students show a significant difference according to socio-demographic characteristics. The Social Capital Scale used in the study consists of five sub-dimensions: strategic trust, generalized trust, corporate trust, common values and group belonging. In this study, questionnaire method data were collected from 296 students studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Gaziantep University. As a result of t test and ANOVA analysis, it was concluded that social capital levels of students showed significant differences according to gender, department and class variables.Keywords
Capital, Social Capital, University Students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri