Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİŞİSEL SATIŞ PERSONELİNİN MESLEKLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BİR ANALİZİ
(AN ANALYSIS OF PERSONAL SALES PERSONNEL'S METAPHORIC PERCEPTIONS RELATED TO PROFESSIONS )

Yazar : Gökhan BAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 14
Sayfa : 5-13
315    276


Özet

İşletmeler maksimum kar elde etme ve devamlılığını sağlamak amacıyla etkin pazarlama yönetimi uygulamak zorundadır. Etkin pazarlama yönetimi de ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle gerçekleşir. İşletmenin mal ve hizmetlerini hedef kitleye tanıtan tutundurma bileşenidir. Tutundurma fonksiyonunun en etkili ve en pahalı yöntemi ise kişisel satıştır. Araştırmada kişisel satış personelinin mesleklerine ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim modeli kullanılmıştır. 30 kişisel satış personeliyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Kişisel satış kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda kişisel satış kavramına ilişkin 6 kategori altında 16 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Kişisel satış personelinin iletişime açık, yol gösterici, bilgili, zamanı iyi kullanan ve ihtiyaçlara göre hareket eden olduğu metaforlar aracılığıyla anlatılmıştır. Bu çalışmayla kişisel satış personelinin pazarlamadaki önemi, metaforlar aracılığıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Pazarlama, Kişisel Satış, Metafor, İçerik Analizi, Olgu bilim.

Abstract

Businesses must implement effective marketing management in order to achieve maximum profitability and continuity. Effective marketing management is also achieved through the efficient execution of product, price, distribution and promotion components. It is the promotion component that introduces the goods and services of the enterprise to the target audience. The most effective and expensive method of promotion is personal sales. In this research, perceptions of personal sales personnel about their professions were examined through metaphors. The phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used. 30 personal sales personnel were interviewed face to face. The metaphors they developed for the concept of personal sales were examined by content analysis method. As a result of the research, it was seen that they developed 16 metaphors under 6 categories related to the concept of personal sales. It is explained through metaphors that personal sales personnel are open to communication, guiding, knowledgeable, using time well and acting according to needs. In this study, the importance of personal sales personnel in marketing has been tried to be revealed through metaphors.Keywords
Marketing, Personal Sales, Metaphor, Content Analysis, Phenomenology Design.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri