Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’NİN 1980 SONRASI DIŞ TİCARET VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: İHRACAT PERFORMANSININ BİR ANALİZİ
(TURKISH FOREIGN TRADE AND GROWTH RELATIONSHIP AFTER 1980: AN ANALYSIS OF THE EXPORT PERFORMANCE )

Yazar : Atilla GÖKÇE  , Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK & Umut ÇAKMAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 14
Sayfa : 14-30
278    208


Özet

Türkiye ekonomisi, 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlarla ithal ikameci politikaları terk ederek ihracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiştir. Ancak aradan 40 yıl geçmesine rağmen, ihracatta istenilen başarıya ulaşılamamış ve Türkiye ekonomisi sürekli dış ticaret açığı veren bir ülke haline gelmiştir. Bu çalışmada söz konusu durumu analiz edebilmek maksadıyla, ihracat ve ithalat ile büyüme arasındaki ilişki test edilmiştir. Bu amaçla, Granger nedensellik testi uygulanarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönü belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin büyüklüğü ise Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Ekonometrik bulgular, ihracat ve GSYİH büyümesi üzerinde ithalatın daha güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu yönündedir. Ayrıca çalışmada, 1980 sonrası Türkiye’nin ihracatının neden istenilen seviyeye ulaşamadığı seçilmiş ülke örnekleriyle karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına dayanarak, kamunun etkinliğinin, Ar-Ge harcamalarının, ihracat içindeki ileri teknoloji ürünlerinin payının ve ihracatın katma-değerinin düşük olmasının ihracatın gelişmesinin önündeki en önemli engeller olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi, İhracat, Ar-Ge yatırımları

Abstract

Turkish economy has adopted an export-based growth strategy by abandoning import substitution policies with the decisions taken on January 24, 1980. Although 40 years have passed, in Turkish economy the desired success in exports has not been achieved, also it has become a country that is constantly giving a foreign trade deficit. In this study, the relationship between exports and imports and growth has been tested in order to analyze this situation. For this purpose, the direction of the relationship between variables was determined by applying Granger causality test. The magnitude of the relationship between variables was estimated using the Generalized Method of Moments. Econometric findings suggest that imports have a stronger and statistically significant impact on exports and GDP growth. In addition, this study analyzed in a comparative manner with the examples of selected countries why Turkey's exports did not reach the desired level after 1980. Based on the results of this study, it can be said that the most important obstacles to the development of exports are the failure of effectiveness of the public, insufficient R&D expenditures, the high share of low-tech and low value added products in exports.Keywords
GMM, Moments Method, Export, R&D investment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri