Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ROLÜ VE ETKİSİ
(THE ROLE AND EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION ON LIFE SATISFACTION )

Yazar : Ömer Okan FETTAHLIOĞLU   & Zahide AKDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 14
Sayfa : 31-41
237    244


Özet

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel iletişimin çalışanların yaşam doyumları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirmemeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları ise;

-Örgütsel iletişim ile yaşam doyumu arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak,

-Örgütsel iletişimin, yaşam doyumu üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır.

Yöntem: Bu araştırmada, örgütsel iletişimin yaşam doyumu algısı üzerinde etkili olup olamayacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle de çalışma, etkileşimsel bir model şeklinde desenlenmiştir. İki değişkenin, arasındaki korelasyon bağı sonrası regresyon analizi ile etkileşim olup olmadığı araştırılmıştır.

Araştırmanın ana kütlesi Eskişehir ilinde bankacılık sektöründe çalışan 1.739 personelden oluşturmaktadır. Örneklem kütle ise, Eskişehir ilinde bankacılık sektöründe çalışan 307 personel oluşmaktadır. Araştırmada veri elde edebilmek adına Gürgen, (1997) tarafından geliştirilen 9 soru ve tek boyuttan oluşan “örgütlerde iletişim kalitesi ölçeği” ile Diener, Emmans, Larsen ve Griffin tarafından 1983 yılında geliştirilmiş ve Köker (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, 5 soru ve tek boyuttan oluşan “yaşam doyumu ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 22.0 kullanılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre örgütsel iletişim ile yaşam doyumu arasında orta düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu (r=,580, p<0,00) belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel iletişimin yaşam doyumu üzerinde %62,4 [(ß= ,624), (p<0.05)] (R2:,336; ß: ,624; p: ,000) oranında pozitif yönde etkisinin olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre, örgütsel iletişim kalitesinin artması durumunda, çalışanların yaşam doyum düzeylerinin artabileceğini söylemek mümkündür.

Tartışma ve Sonuç: Örgütsel iletişimin, yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışma verilerine göre, örgütsel iletişim açısından yapılacak iyileştirmelerin, çalışanların yaşam doyumu düzeylerini olumlu yönde etkileyeceği için, bu etkileşimin çalışanların verimlilik ve etkinlik düzeylerine de olumlu etkiler ortaya çıkarabileceği dikkate alınmalıdır.Anahtar Kelimeler
Örgütsel İletişim, Yaşam Doyumu,

Abstract

The general objective of this study is; organizational communication has no effect on the lifestyle satisfaction of the employees. The sub-objectives of the study are to reveal the followings:

-To reveal whether there is a relationship between organizational communication and life satisfaction,

-To determine whether organizational communication affects life satisfaction.

In the study, an interactive model was figured since it is intended to determine whether organizational communication activities and its sub-dimensions have effect on perception of life satisfaction and its sub-dimensions. The correlation between the two variables was investigated by regression analysis.

The main population of the research consists of 1,739 employees working in the banking sector in Eskişehir. The sample mass is composed of 307 personnel working in the banking sector in Eskişehir. In order to obtain data within the scope of the research, 9-item "Organizations Communications"scale, which was developed by Gürgen (1997) and the 5-item " Life Satisfaction" scale which was developed by Diener, Emmans, Larsen ve Griffin (1983) and adapted to Turkish by Kökler (1991) were used. SPSS SPSS 22.0 program was used for statistical analysis of data.

Results: According to the findings, there was a statistically significant relationship between organizational communication and life satisfaction (r =, 580, p <0.00). In addition, it was concluded that organizational communication may have a positive effect on life satisfaction at a rate of 62.4% [(ß =, 624), (p <0.05)] (R2:, 336; ß:, 624; p: 000).

According to the data obtained, it is possible to say that if the quality of organizational communication increases, life satisfaction levels of employees may increase. Discussion and Conclusion: According to the results of this study, the effects of organizational communication on life satisfaction should be taken into consideration, since the improvements in organizational communication will positively affect the life satisfaction levels of the employees, this interaction can have positive effects on the productivity and efficiency levels of the employees.Keywords
Organizational Communication, Life Satisfaction,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri