Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YENİLİK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND INNOVATION MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR )

Yazar : Abdullah OĞRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 15
Sayfa : 63-76
14    20


Özet

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme sağlık sektöründe de kendini hissettirmektedir. Teşhis ve tedavi imkânlarındaki yeniliklerin hizmete sunulması insan yaşamı için büyük öneme sahiptir. Sağlık kuruluşlarının bilim ve teknolojideki gelişime ayak uydurabilmesi ancak yenilik yönetimini sağlam temellere oturtmasına bağlıdır. Buna bağlı olarak işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin de yenilik süreciyle ilişkisi önem kazanmaktadır. Sağlık sektöründe hizmet veren bir kamu hastanesinde çalışanların örgütsel bağlılık düzeyini ortaya koymak ve yenilik yönetimi ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, örgütsel bağlılık ve alt boyutları ile yenilik yönetimi arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ankette sorulan örgütsel bağlılık ile ilgili ifadelerin katılım düzeyine bakıldığında 3,32 aritmetik ortalama ile ‘Bu kurumda kalmamın sebebi kendi isteğimden çok bir zorunluluktur’ ifadesi en yüksek sonucu vermiştir.Araştırmaya katılanların yenilik yönetimi ve alt boyutları hakkındaki görüşlerine bakıldığında ise 4,11 aritmetik ortalama ile ‘Yaptığım işi daha iyi bir hale getirmekte gayretliyim’ ifadesi en yüksek değeri almıştır.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Bağlılık, Yenilik Yönetimi, Sağlık Sektörü

Abstract

The fast progress in science and technology also shows itself in health sector. Innovations in diagnosis and treatment facilities has a great importance in human life. To keep up with development in science and technology for health institutions, they need to keep their innovation management powerful. Consequently, the relationship between employees' organizational commitment levels and innovation process gains importance. This study, which aims to reveal the level of organizational commitment of employees in a public hospital serving in the health sector and its relationship with innovation management, determined a weak positive relationship between organizational commitment and sub-dimensions and innovation management. According to the participation level of the survey, “Staying with my organization is a matter of necessity as much as desire” gave the highest result with 3,32 arithmetic mean. This result means that working in the institution is not an option but an obligation. Results of research participants’ view about innovation management and their sub-dimensions, ‘I do my best to do my work better ‘has the highest result with 4,11 aritmethic mean.Keywords
Organizational Commitment, Innovation Management, Health Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri