Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARIN DERS PROGRAMLARININ MUHASEBE DERSLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE ANALYSIS OF CURRICULUM OF FACULTY AND COLLEGES PROVIDING TOURISM EDUCATION AT THE LEVEL OF UNDERGRADUATE IN TERMS OF ACCOUNTING COURSES )

Yazar : Neşegül PARLAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 16
Sayfa : 150-158
61    62


Özet

Hizmete dayalı bir sektör olan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilir kaliteli hizmeti sunmasında eğitimli personel istihdamı önemli bir yere sahiptir. Sektör eğitimli personel ihtiyacını, ortaöğretim kurumlarında lise düzeyinden, yükseköğretim kurumlarında ise ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyden sağlamaktadır. Bu kurumlar, sektörde istihdam edilecek personeli, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, bilgi, beceri ve donanıma sahip, kalite ve nitelikte mezun etmektedir. Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların ders müfredatlarında, muhasebe derslerinin sayısı ve kredisi, eğitim kalitesine etki eden önemli bir faktördür. Öğrencilerin eğitim-öğretim döneminde yeterli düzeyde muhasebe dersleri alması kısa vadede istihdam edildiği işletmenin kalite ve verimlilik düzeyini, uzun vadede ise sektörün gelişimini önemli oranda etkileyecektir. Araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların ders programlarında verilen muhasebe derslerinin incelenmesidir. Araştırmada, kısmen literatürden, büyük ölçüde ise üniversitelerden elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Araştırmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların müfredatları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu müfredatlar içerisinde muhasebe derslerinin bulunup bulunmadığı analiz edilmiş ve mevcut muhasebe dersleri de yeterlilik ve çeşit açısından incelenmiştir. Araştırmada ülkemizde lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların ders müfredatlarının büyük çoğunluğunda muhasebe ilgili temel derslerin zorunlu ders olarak yer aldığı, ancak analiz ve karar vermeye dayalı muhasebe derslerinin sayıca yetersiz olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Turizm Eğitimi, Lisans Düzeyi, Muhasebe Dersleri

Abstract

Employment of trained personnel plays an important role in providing sustainable quality service to businesses operating in the tourism sector, which is a service-based sector. The sector provides the need for trained personnel at high school level in secondary education institutions and at associate, undergraduate and postgraduate levels in higher education institutions. These institutions graduate the personnel to be employed in the sector, with the knowledge, skills and equipment, to meet the needs of the sector, in quality. The number and credits of accounting courses are an important factor affecting the quality of education in the curriculum of faculties and colleges providing tourism education at the undergraduate level. The fact that students take sufficient accounting courses in the education period will significantly affect the quality and productivity level of the business in which they are employed in the short term and the development of the sector in the long term. The aim of the research is to examine the accounting courses given in the curriculum of faculties and colleges providing tourism education at the undergraduate level. In the research, the information obtained from the universities, and mostly from the universities, was used. In the study, the curricula of faculties and colleges providing tourism education at the undergraduate level were analyzed by content analysis method. Whether or not accounting courses are included in these curricula was analyzed and existing accounting courses were examined in terms of proficiency and variety. In the research, ithas been determined that the basic courses related to accounting are compulsory in the majority of the curriculum of the faculties and colleges that provide undergraduate tourism education in our country, but the accounting courses based on analysis and decision making are inadequate.Keywords
Tourism Education, Undergraduate Level, Accounting Courses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri