Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HOLİSTİK PERSPEKTİFTEN GÜNCEL LİDERLİĞE BİR BAKIŞ: DİJİTAL LİDERLİK + YEŞİL TRANSFORMASYONEL LİDERLİK
(A VIEW FROM THE HOLISTIC PERSPECTIVE TO CURRENT LEADERSHIP: DIGITAL LEADERSHIP + GREEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP )

Yazar : Benan YÜCEBALKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 18
Sayfa : 388-396
46    43


Özet

80’li yıllardan başlayarak ivmelenen teknolojik gelişmeler örgütlerde bu teknolojilere uyum sağlama süreçlerini beraberinde getirmiş ve örgütleri birbirleriyle güçlü bir rekabet yarışına sürüklemiştir. Yaşanan değişimler, dönüşümler ve uyum süreci çerçevesinde günümüz örgütlerinde yönetim işlevi de klasik anlayışın benimsediği lider-üye ilişkisinin dışına çıkmaktadır. Liderlik, kapsayıcı bir tanımlamayla lider, izleyenler ve koşullar arasındaki ilişkilerden oluşan bir fonksiyondur. Bağımsız değişkenler olan lider, izleyenler ve koşullardan herhangi birinin değişmesi durumunda, liderlik de değişime uğramaktadır. Diğer yanda küresel ölçekteki koşullara toplu perspektiften bakmayı ve değişkenlerin, parametrelerin tamamını dikkate almayı ifade eden holizm; tüm, bütün, toplam anlamlarında kullanılmakta olup sistemlerin ve özelliklerinin yalnızca parçaların bir parçası olarak değil, toptan olarak görülmesi gerektiği düşüncesidir. Bu bağlamda, anılan kavram ve olgulardan yola çıkan çalışmanın amacı; küresel dinamikler uzantısında, küresel ağın gereksinimlerime yanıt verme çabasında olan liderlik kuram ve uygulamalarının holistik perspektiften ele alınabilirliğini ve günümüzün öne çıkan liderlik yaklaşımları olan dijital liderlik ile yeşil transformasyonel liderlik bileşimin “güncel liderlik” olarak anılabilirliğini tartışmaya açmaktır. Nitekim tümdengelimle hareket ederek içinde bulunulan teknoloji odaklı, ezber bozucu ve yeniden yaratıcı değişim döneminde, zamanın ruhuna uygun bir liderlik anlayışı için çekirdek değerleri sabit bırakarak, liderlik kavramını teknolojik deyimle güncellemek gerekmektedir. Bu gerekçelerle, çalışmada ayrı ayrı ele alınan ve günümüzün öne çıkan liderlik yaklaşımları olan dijital liderlik ile yeşil transformasyonel liderlik bileşiminin güncel liderlik modeli kavram ve pratiklerinin gereklerini karşılayacağı ileri sürülmektedir.Anahtar Kelimeler
Holizm, Dijital Liderlik, Yeşil Transformasyonel Liderlik, Güncel Liderlik.

Abstract

The technological developments that have accelerated since the 80’s brought the processes of adaptation to these technologies in organizations and dragged the organizations into a strong competition with each other. Within the framework of the changes in transformations and adaptation process as well as the management function in today’s organizations also goes beyond the leader-member relationship that adopted by the classical understanding. Leadership is a function consisting of relations between leader, followers and conditions with an inclusive definition. Leadership is also changing, if any of the conditions which the independent variables, the leader, the audience change. On the other hand, holism, which refers to looking at global conditions from a collective perspective and considering all of the variables, parameters; it is used in all, all total meanings and it is the idea that systems and their properties should be viewed not as part of parts but it should be viewed as whole. In this context, the purpose of the study, which starts from the mentioned concepts and facts; in the extension of the global dynamics, the global network’s effort to respond to needs is to discuss the holistic perspective of leadership theories and practices, and the fact that today’s leading leadership approaches which are the combination of digital leadership and green transformational leadership, can be referred to as “current leadership”. As a matter of the fact that it is necessary to update the concept of leadership with a technological term, by keeping the core values constant for a leadership understanding that is suitable for the spirit of the time in the period of technology-oriented, memorizing and re-creative change acting with deduction. For these reasons, it is suggested that the combination of digital leadership and green transformational leadership, which are considered as the most prominent leadership approaches of today, will meet the requirements of the current leadership model’s concepts and practices.Keywords
Holism, Digital Leadership, Green Transformational Lesdership, Current Leadership.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri