Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ONLİNE ALIŞVERİŞ: GENİŞLETİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ VE ALGILANAN KAYGI PERSPEKTİFİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI
(ONLINE SHOPPING AT THE COVİD-19 EPIDEMİC PROCESS: A FIELD STUDY IN THE PERSPECTIVE OF EXTENDED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL AND THE PERCEIVED ANXIETY )

Yazar : Zuhal AKGÜN  ; Sena Saydam DURMAZ & Pınar HACIHASANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 19
Sayfa : 433-449
370    247


Özet

Bu çalışmada tüm Dünya ve Türkiye’de etkisi her anlamda yoğun olarak hissedilen küresel salgın “Covid-19” sürecinde online alışveriş davranışı incelenmeye çalışılmaktadır. Araştırmada, Genişletilmiş Online Alışveriş Kabul Modeli (GOAKM) çerçevesinde, pandemi sürecinde bireyleri farklı açılardan etkilediği varsayılan algılanan kaygı değişkeni dahil edilerek tüm değişkenlerin online alışveriş yapma niyetine etkisi değerlendirilmektedir. Online anket yöntemi ile 655 kişiden elde edilen verilere yapılan analiz sonuçlarına göre algılanan kaygının satın alma niyeti ve tutum üzerinde etkisi kayda değer bulunamamıştır. Online alışveriş platformlarının algılanan bilgi, hizmet ve servis kalitesinin algılanan kullanım kolaylığına, kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılığa ve tutuma etkisinin anlamlı ve pozitif olduğu belirlenmiştir. Online alışverişe yönelik algılanan tutumun satın alma niyetini %50 oranında açıkladığı sonuçlar arasında yer almaktadır.Anahtar Kelimeler
Covid-19, Online Alışveriş, Genişletilmiş Online Alışveriş Kabul Modeli.

Abstract

In this study, online shopping behavior is being studied during the global epidemic “Covid-19” which is felt all over the world and in Turkey. In the research, the effect of all variables on the intention to shop online is evaluated by including the perceived anxiety variable, which is assumed to affect individuals from different perspectives in the pandemic process, within the framework of the Extended Online Shopping Acceptance Model (GOAKM). For this purpose, 655 individuals were interviewed online survey. According to the results of the analysis made in IBM Spss 23.0 program the effect of perceived anxiety on purchasing intent and attitude was not significant. It has been determined that the effect of perceived information, service and system quality of online shopping platforms is significant and positive on perceived ease of use, perceived usefulness and attitude to online shopping. It is among the results that the perceived attitude towards online shopping explains the purchase intention by 50%.Keywords
Covid-19, Online Shopping, Extended Online Shopping Acceptance Model.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri