Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SEÇİLİ ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ
(ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN THE CASE OF SELECTED CENTRAL ASIAN COUNTRIES )

BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SEÇİLİ ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ

 
Yazar : Cavid SÜLEYMANLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 28
Sayfa : 226-237
DOI Number: :
Cite : Cavid SÜLEYMANLI , (2021). BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SEÇİLİ ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 28, p. 226-237. Doi: 10.26728/ideas.413.
152    98


Özet

Beşeri sermaye ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki, iktisat literaratürüne teorik olarak kabul görmüş ve ampirik çalışmalarca sınanmış bir ilişkidir. Teorik dayanağı İçsel Büyüme Teorileri ile açıklanan bu ilişkinin ölçülmesinde, en çok eğitim harcamaları, öğrenci sayısı, akademisyen sayısı, sağlık harcamaları, okul sayısı, hastane sayısı, okula başlama yaşı, öğrenme süresi, patent sayısı, akademik eser sayısı, sabit yatırımlar, İnsani Gelişim Endeksi, Eğitim endeksi gibi değişkenler kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında, modelde kullanılacak değişkenlerin belirlenmesinden önce geniş bir literatür taraması yapılmış ve eğitim harcamaları, kişi başına düşen sağlık harcamaları, toplam öğrenci sayısı (okul+lise+üniversite), akademisyen sayısı, sabit yatırımlar, İnsani Gelişme Endeksi, ortalama yaşam Süresi, nüfus, istihdam ve Reel GSYİH verileri ile panel veri analizi yapılması kararlaştırılmıştır. Azerbaycan, Kazakistan, Üzbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan örneğinde yapılan panel veri analizi 1995-2017 zaman dilimini kapsayan yıllık veriler ile yapılmıştır. Homojen panel varsayımı altına yapılan çalışma, birim etkili sabit etkiler modeli çerçevesinde standart hatalı dirençli tahminci ile tahmin edilmiştir. Sonuçlara göre, eğitim harcamaları, kişi başına düşen sağlık harcamaları, nüfus, istihdam, ortalama yaşam süresi, öğrenci sayısı ve İnsani Gelişim Endeksi ile Reel GSYİH arasında ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Beşeri Sermaye, İktisadi Büyüme, Panel Veri Analizi, Orta Asya Ülkeleri.

Abstract

The relationship between human capital and economic growth is a relationship that has been theoretically accepted in the economics literature and tested by empirical studies. In measuring this relationship, whose theoretical basis is explained by the Endogenous Growth Theories, the highest number of education expenditures, number of students, number of academicians, health expenditures, number of schools, number of hospitals, school starting age, learning time, number of patents, number of academic works, fixed investments, Human Development Variables such as Index, Education Index are used. Within the scope of the study, before determining the variables to be used in the model, a wide literature review was conducted and education expenditures, health expenditures per person, total number of students (school + high school + university), number of academicians, fixed investments, Human Development Index, average life expectancy, population, Panel data analysis with employment and Real GDP data was decided. Panel data analysis in the samples of Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan was made with annual data covering the 1995-2017 time period. The study conducted under the homogeneous panel assumption is estimated with a standard error-resistant estimator within the framework of the unit-effect fixed effects model. According to the results, education expenditures, per capita health expenditures, population, employment, average life expectancy, number of students and Human Development Index were found to be correlated with Real GDP.Keywords
Human Capital, Economic Growth, Panel Data Analysis, Central Asian Countries.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri