Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK BÜYÜME VE CO2 EMİSYONUNUN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH AND CO2 EMISSIONS ON HEALTH SPENDING: THE CASE OF TURKEY )

EKONOMİK BÜYÜME VE CO2 EMİSYONUNUN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 
Yazar : Tuğba KONUK  & Ayşe ERYER  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 30
Sayfa : 402-410
DOI Number: :
Cite : Tuğba KONUK & Ayşe ERYER, (2021). EKONOMİK BÜYÜME VE CO2 EMİSYONUNUN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 30, p. 402-410. Doi: 10.26728/ideas.428.
85    70


Özet

Sağlık harcamaları, sağlığı koruma ve geliştirme hedefi taşıyan bütün koruma geliştirme, rehabilite etme, beslenme gibi yapılan her türlü harcamaları kapsamaktadır. Bireylerin sağlığı, beslenme, sağlık hizmetleri, sosyo- ekonomik durumlar, çevre gibi birçok faktörle etkileşim halindedir. Çevreye yapılan tahribatlar insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle ülkeler ekonomik olarak gelişme gösterdikçe sanayileşme ile birlikte çevre kirliliği artmakta, sağlıklı yaşam kalitesi bozulmakta, dolayısıyla sağlık harcamaları artmaktadır. Sağlık harcamaları konusu, sağlık ekonomisinin temel bölümlerinden biri olup, son zamanlarda sağlık harcamalarının belirleyicileri teorik ve ampirik olarak tartışılan alanlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için sağlık harcamaları- çevre –ekonomik büyüme ilişkisi 1980-2019 dönemi Johansen Eş Bütünleşme analizi yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgular, Türkiye’de ekonomik büyümedeki %1’lik artışın sağlık harcamalarını %0,13 artırdığını göstermektedir. Ayrıca çevreyi temsil eden karbondioksit değişkeninde de %1’lik artışın da sağlık harcamalarını %2,62 oranında artırdığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Çevre

Abstract

Health expenditures include all kinds of expenditures such as protection development, rehabilitation and nutrition, which have the goal of health protection and development. It interacts with many factors such as the health of individuals, nutrition, health services, socio-economic conditions, environment. Damage to the environment has negative consequences for human health. Especially as countries develop economically, environmental pollution increases as a result of industrialization, the quality of healthy life deteriorates and therefore health expenditures increase. The issue of health spending is one of the main parts of the health economy, and recently the determinants of health spending are among the areas discussed theoretically and empirically In this study, the relationship of health care costs with environmental economic growth of Turkey's economy for the period 1980-2019 were examined using Johansen Cointegration analysis. The findings are the 1% increase in health expenditure shows that economic growth in Turkey increase 0.13%. In addition, it is seen that a 1% increase in the carbon dioxide variable representing the environment increases health expenditures by 2.62%.Keywords
Health Spending, Economic Growth, Environment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri