Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL SERMAYENİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ALAN ÇALIŞMASI
( THE INFLUENCE OF SOCİAL CAPİTAL ON BURNOUT: A FİELD STUDY İN KAHRAMANMARAS )

Yazar : Nihal ALOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 328-343
1050    892


Özet

Sosyal sermaye, toplumsal bilimlerde çok yönlü bir fenomendir ve birçok sosyal alanı kitlesel olarak etkiler. Bireysel ve toplumsal pek çok katkıları olabilir. Araştırmalar, sosyal sermayenin tükenmişliği etkileyen önemli bir faktör olabileceğini ortaya koymuştur. Yüksek tükenmişlik düzeyinde olan gruplardan biri de hemşirelerdir. Bu çalışma, hemşirelerde sosyal sermayenin tükenmişlik üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.

Araştırma, Kahramanmaraş ilinin iki büyük Merkez ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan 320 hemşiresi üzerinde yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada Anket yöntem ile veri toplanmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Sosyal Sermaye ölçeği ve demografik sorulardan oluşan üç farklı bölüm kullanılmıştır Sosyal Sermaye Ölçeği 34 maddeyi içeren sekiz alt boyuttan oluşmaktadır (Onyx ve Bullen, 2000).  Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) 22 maddeden oluşmakta ve demografik bilgi formu 15 sorudan oluşmaktadır.

Veriler, betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı, Anova ve doğrusal regresyon analizi kullanılarak analiz edildi. Sosyal sermaye ile tükenmişlik arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu sadece duyarsızlaşma ile yerel komiteye katılım boyutu arasındaki ilişkinin negatif ve zayıf düzey olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Sermaye, Tükenmişlik, Hemşirelik

Abstract

Social capital is a multifaceted phenomenon in the social sciences and massively affects many social areas. There can be many individual and societal contributions. Among the groups with high burnout, nurses are always seen to have more burnout. Surveys have shown that social capital can be an important factor affecting burnout.This study aimed to determine the extent of the effect of social capital on burnout in nurses.

The method is a descriptive study of 320 nurses working in the Family Health Centers in two large central districts of Kahramanmaras province and in the Research and Rehabilitation Hospital. The Maslach Burnout Questionnaire and the Social Survey Questionnaire were used. The Social Capital Questionnaire consists of eight sub-dimensions including 34 items (Onyx and Bullen, 2000). Maslach and Jackson (1981) developed the Maslach Burnout Inventory (BMR) with 22 items and the personal information form consists of 15 questions

Findings, Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson's correlation coefficient, Anova and linear regression analysis. It has been found that there is a weak relationship between social capital and burnout in the positive direction, and that the relationship between desensitization and local committee participation dimension is negative and weak.Keywords
Social Capital, Burnout, Nursing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri