Hava Kirliliği ile Astım Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-43
Number of pages: 436-442
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç : Bu çalışma, metan olmayan uçucu organik bileşiklerin (NMVOC) Astım hastalığı üzerindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır.

Yöntemler: Analizde, NMVOC ile astım hastalığı arasındaki ilişki panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizlerde; En Küçük Kareler Yöntemi, birim kök testleri, eşbütünleşme testleri ve FMOLS-DOLS testleri kullanılmıştır. Bu çalışma için 1990-2018 yılları arasında NMVOC ile ilgili düzenli verisi olan 15 ülke belirlendi. Bu ülkeler Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve Türkiye idi. Astım verileri ise global hastalık yükü verilerinden alınmıştır. Astım hastalığına ait Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılları (DALY) kişibaşı hesaplanarak analizlere dahil edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada NMVOC ile astım hastalığı arasında anlamlı ilişkiler bulundu. Astım hastalığı ile NMVOC arasında uzun süreli bir ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizi, NMVOC'daki 1 birimlik artışın astım hastalığı üzerinde 0.0000375-0.0000413 birimlik bir artış yarattığını ortaya koydu. Yani NMVOC'daki 1 birimlik artışın Astım hastalığına ait Engelliliğe Ayarlanmış yüzbin Yaşam Yılının 3,7 ile 4,1’inden sorumlu olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Sonuçlar: Ampirik kanıtlar, NMVOC'nin Astım hastalıklarını arttırdığını ortaya koydu

Keywords

Abstract

Background: This study was carried out to determine the impact of Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) on the disease of Asthma. 

Methods: In the analysis, the relationship between NMVOC and disease of asthma was analyzed by using panel data method. In the analyzes; the Least Squares Method, unit root tests, cointegration tests and FMOLS-DOLS tests were used. 15 countries were determined for this study that have regular data between 1990-2018 about NMVOC. These countries were Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, and Turkey. As the disease; Disability-Adjusted Life Years (DALYs) of asthma was calculated per capita and included in the analysis.

Results: Significant relationships were found between NMVOC and disease of asthma in the study. A long-term relationship has been identified between the disease of asthma and NMVOC. The regression analysis revealed that the 1-unit increase in NMVOC created an increase of 0.0000375-0.0000413 units on the burden of disease of asthma.

Conclusions: The empirical evidence revealed that NMVOC has increased the disease of Asthma.

Keywords