İstanbul'daki Devlet Hastaneleri İle Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Sağlık Kaynak Kullanımının Etkinliği: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Author:

Year-Number: 2022-43
Number of pages: 453-461
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hastanelerin etkin kullanımı toplumun gerek doğrudan ekonomik gerekse dolaylı olarak sağlık çıktılarından başarılı sonuçlar elde edilmesi anlamında son derece önem arz etmektedir. Bu hususta yönetim ve sağlık politikaları önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde 694 sayılı kanun ile sağlık bakanlığının taşra örgütlenmesindeki organizasyon şeması değişikliği bu etkinliğin araştırılmasının önemini doğurmuştur. Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu – 2017 verileri ile hastane etkinlik değerlendirilmesinin yapılması Kamu Hastaneneler Birliği yönetim şekli ile hastanelerden elde edilen son veriler olması bakımından ayrıca önemli görülmüştür. Çalışma İstanbul’da bulunan devlet hastanelerini ile eğitim araştırma hastanelerini kapsamaktadır. Bu anlamda devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri türüne göre kendi aralarında toplam hekim sayısı, yatak sayısı ve başvuru sayısı girdileri ile toplam ameliyat sayısı, yatak devir oranı, ortalama kalış günü çıktıları bakımından analize tabi tutulmuştur. Veri zarflama analizi kullanılarak etkinlik değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada girdi odaklı CCR modeli kullanılmıştır. Çalışma sonucunda araştırma kapsamına alınan 18 devlet hastanesinden 7’sinin teknik etkin olduğu saptanmıştır. Devlet hastaneleri arasında Teknik etkinlik değeri en düşük olanın 0,504; ortalaması ise 0,876 olarak bulunmuştur. 15 eğitim ve araştırma hastanesinden ise 8’inin teknik etkin olduğu saptanmıştır. Eğitim ve araştırma hastanelerinin en düşük teknik etkinlik değeri 0,728 ve ortalaması ise 0,933 olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Efficient use of hospitals is extremely important in terms of obtaining successful results from the health outcomes of the society, both directly economically and indirectly. Management and health policies play an important role in this regard. The change in the organizational chart of the Ministry of Health in the provincial organization with Law No. 694 in our country has brought the importance of researching this activity. Public Hospitals Statistical Report - 2017 data and hospital efficiency assessment was deemed important in terms of being the latest data obtained from hospitals with the Public Hospitals Association management style. The study covers state hospitals and training and research hospitals in Istanbul. In this sense, state hospitals and education and research hospitals were analyzed in terms of total number of physicians, number of beds and number of applications, total number of surgeries, bed turnover rate, average stay day outputs among themselves. Efficiency assessment was made using data envelopment analysis. Input oriented CCR model was used in the study. As a result of the study, it was determined that 7 of the 18 state hospitals included in the study were technically efficient. Among the state hospitals, the lowest technical efficiency value is 0.504; the average was found to be 0.876. It was determined that 8 out of 15 training and research hospitals were technically efficient. The lowest technical efficiency value of training and research hospitals was found to be 0.728 and its average to be 0.933.

Keywords