Kurumsal İletişim: Stratejiler ve İşlevler

Author:

Year-Number: 2022-45
Number of pages: 675-679
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde kuruluşlar; müşteriler, iş ortakları veya kendi çalışanları ile sürekli iletişim halinde olunan dinamik bir ağ içerisindedir. Kuruluşlar iç ve dış alanlarında başarıya ulaşmak için güçlü iletişim stratejilerine sahip olmak durumundadır. Bu doğrultuda kurumsal iletişim kuruluşun hangi paydaşına yönelik olursa olsun, kullanılacak somut bir iletişim stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. Etkili bir kurumsal iletişim için belirlenecek somut iletişim stratejilerine ek olarak, belirlenen stratejilerle kurumsal kimliği oluşturmak ve iletmek için doğru araçların etkili şekilde kullanılması oldukça önem taşımaktadır. Başarılı bir kurumsal iletişim stratejisi, kuruluşların iç ve dış paydaşları üzerindeki etkisini doğru bir şekilde kontrol etmesine yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada ilk olarak kurumsal iletişim kavramı, kurumsal iletişim anlamında stratejik bir yaklaşım oluşturmak için birlikte çalışan alt alanlar incelenmiştir. Kurumsal iletişimin neden dikkate alınması gerektiği, iletişim profesyonellerinin başarılı olmak için hangi becerilere sahip olması gerektiği ve bu tür girişimlerin işlevleri ana hatlarıyla açıklanmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, organizations; It is in a dynamic network that is in constant communication with customers, business partners or its own employees. Organizations have to have strong communication strategies to achieve success in their internal and external areas. In this direction, there is a need for a concrete communication strategy to be used, regardless of the stakeholder of the corporate communication organization. In addition to the concrete communication strategies to be determined for an effective corporate communication, it is very important to use the right tools effectively to create and convey the corporate identity with the determined strategies. A successful corporate communications strategy helps organizations accurately control their impact on their internal and external stakeholders. In this direction, firstly, the concept of corporate communication and sub-fields working together to create a strategic approach in terms of corporate communication were examined in this study. It outlines why corporate communication should be considered, what skills communication professionals need to be successful, and the functions of such initiatives.

 

Keywords