Online Davranışsal Reklâmların Farkındalığı, Etik Açıdan Değerlendirilmesi ve Etkinliği

Author:

Year-Number: 2022-48
Number of pages: 990-1001
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknolojik imkânlar ve tüketicilerin beklenti ve eğilimleri internetin insan hayatında vazgeçilmez bir yer edinmesinde ve satın alma davranışlarının da zamanla bu yönde şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu durum online davranışsal reklamcılık gibi yeni, farklı ve özgün pazarlama uygulamalarının ortaya çıkmasında ve mevcut pazarlama faaliyetlerinin ve anlayışlarının geliştirilmesinde katkı sağlamıştır. İşletmelerin teknoloji ve internet kaynaklı yeni gelişmelerden haberdar olması ve bu imkânlardan gerektiği gibi faydalanabilmesi, tüketicilerin de bunlar hakkındaki algılama, değerlendirme, beklenti ve endişelerinin ortaya konulmasını gerektirmektedir. Zira tüketicilerin tüm bu gelişmeler ve değişimler hakkındaki farkındalığı, etik açıdan değerlendirmeleri, bilgi edinme, karar verme, farkındalık oluşturma ve satın alma davranışlarında ve süreçlerinde bunların etkinliğinin araştırılması dikkat edilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konudur. Bu kapsamda ortaya konulacak bilimsel çalışmada, araştırma verilerini analiz edebilmek ve karşılaştırmalı olarak ortaya koyabilmek için tüketicilere yönelik bir anket çalışmasının uygulanması ve analiz edilmesi hedeflenmektedir. Tüketicilerin online davranışsal reklamları ne ölçüde fark ettiği, gizlilik ve mahremiyet konusunda bu reklamları nasıl değerlendirdiği, aynı zamanda bu tür iletişim çabalarının tüketicilerin algı eşiğini ne ölçüde geçebildiği ve satın almaya ne kadarlık bir düzeyde etkisi olabildiği bu araştırma ile tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırma özgün bir çalışma olup, yeni ekonomik sistemlerde son derece önemli olan internetin pazarlama iletişiminde ve satın alma karar ve davranışlarında olumlu veya olumsuz yönleriyle değerlendirilmesini hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Developing technological opportunities, expectations and tendencies of consumers have been effective in the internet's becoming an indispensable place in human life and in shaping purchasing behaviors in this direction over time. This has contributed to the emergence of new, different and unique marketing practices such as online behavioral advertising and to the development of existing marketing activities and understandings. It is necessary for businesses to be aware of new developments originating from technology and the internet and to benefit from these opportunities as needed, as well as to reveal the perceptions, evaluations, expectations and concerns of consumers about them. Because consumers' awareness of all these developments and changes, their ethical evaluations, their effectiveness in acquiring information, decision-making, awareness-raising and purchasing behaviors and processes is an important issue that should not be ignored. In the scientific study to be put forward in this context, it is aimed to apply and analyze a survey study aimed at consumers in order to analyze and comparatively present the research data. With this research, it will be tried to determine to what extent consumers notice online behavioral advertisements, how they evaluate these advertisements in terms of privacy, as well as to what extent such communication efforts can cross the consumers' perception threshold and to what extent they have an effect on purchasing. The research is an original study and it is aimed to evaluate the internet, which is extremely important in new economic systems, with its positive or negative aspects in marketing communication and purchasing decisions and behaviors.

Keywords