TMS 7 Nakit Akış Tablosu Ve Uygulama Örneği

Author:

Year-Number: 2022-48
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:53:38.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 1035-1041
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletme içerisinde meydan gelen mali olayların kaydedilip sınıflandırıldığı ve bu bilgilerin özetlenerek rapor haline getirildiği bir sistem olan muhasebe bu haliyle işletmenin mali durumu ve faaliyetlerinden elde edilen sonuçları ortaya koymaktadır. Ortaya konan bu sonuçları muhasebe bilgi kullanıcılarına aktarabilmesi adına hazırlanan tablolar mali tablo olarak tanımlanmıştır. Temel ve yardımcı mali tablolar şeklinde sınıflandırılan bu mali tabloların en önemlilerinden biri de nakit akış tablosudur. Diğer finansal tablolarla da birlikte ele alındığında, muhasebe bilgi kullanıcılarına işletmenin finansal durumu, borçlarını ödeyebilme gücü, varlılarındaki net değişimlerin ortaya konması gibi konularda önemli bilgiler sağlayan nakit akış tablosu son yıllarda ülkemizde de muhasebe standartlarına uyumun zorunlu hale gelmesiyle birlikte popüler hale gelmiştir. TMS 7 Nakit Akış Tablosu Standardı işletmenin faaliyet gösterdiği döneme ait nakit akışlarını esas, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları olarak sınıflandıran bir nakit akış tablosu aracılığıyla, işletmenin nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen tarihi değişimler hakkında bilgi sunulmasını amaçlamaktadır. Tüm bunların ışığında bu çalışmada TMS 7 Nakit Akış Tablosu Standardı ile ilgili temel bilgilere değinilmiş ve standarda göre hazırlanması gereken nakit akış tablosuyla ilgili örnek uygulamaya yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Accounting, which is a system in which financial events occurring within the enterprise are recorded and classified and this information is summarized and turned into a report, reveals the results obtained from the financial situation and activities of the enterprise. The tables prepared in order to transfer these results to accounting information users are defined as financial tables. One of the most important of these financial statements, which are classified as basic and auxiliary financial statements, is the cash flow statement. When considered together with other financial statements, the cash flow statement, which provides important information to accounting information users on issues such as the financial status of the enterprise, its ability to pay its debts, and the net changes in its assets, has become popular in our country in recent years, with compliance with accounting standards. TAS 7 Statement of Cash Flows Standard aims to present information about the historical changes in the cash and cash equivalents of the enterprise through a cash flow statement that classifies the cash flows of the operating period as cash flows from operating, investing and financing activities. In the light of all these, in this study, basic information about TAS 7 Cash Flow Statement Standard is mentioned and a sample application about the cash flow statement that should be prepared according to the standard is given.

Keywords