Eğitim Kurumlarında SWOT Analizi: Üniversiteler Örneği

Author:

Year-Number: 2023-51
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 15:35:23.0
Language : İngilizce
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 1239-1253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması, çevre faktörlerinin değişmesi, işletmelerin büyümesi ve genişlemesi sonucu organizasyonlar arasındaki rekabet oldukça artmıştır. Rekabetin artması stratejik planlar üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla değişime ve gelişime uyum sağlayamayan kuruluşların etkinlik ve verimliliği düşmüştür. Stratejik planlamanın en önemli araçlarından biri SWOT analizi tekniğidir. Güç çözümlemeleri sayesinde iç ve dış etkiler değerlendirilir. SWOT analizi tekniğiyle örgütün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri ortaya konulur. Tehditlerin fırsatlara, zayıf yönlerin güçlü yönlere dönüştürülmesi amaçlanır. Eğitim, ülkelerin veya toplumların gelişmesi ve kalkınmasında oldukça önemli bir unsurdur. Yerleşik hayata geçilmeden önce resmi olmayan ortamlarda gelişmekte olan eğitim yerleşik hayata geçilmesiyle okul ismi verilen biçimsel yapılara dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin stratejik planlarında yer alan SWOT analizleri incelemektir. Betimleyici bir yöntemle ve literatürdeki bilgilerden faydalanılarak hazırlanmış olan bu çalışmanın yönetim bilimleri alanındaki akademik literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

As a result of the acceleration of technological developments, the change in environmental factors, and the growth and expansion of enterprises, the competition between organizations has increased considerably. The increase in competition has resulted in the need to rethink strategic plans. Therefore, the efficiency and productivity of organizations that cannot adapt to change and development have decreased. One of the most important tools of strategic planning is the SWOT analysis technique. Through power analysis, internal and external effects are evaluated. With the SWOT analysis technique, the strengths and weaknesses, opportunities, and threats of the organization are revealed. It is aimed to transform threats into opportunities and weaknesses into strengths. Education is a very important element in the development and development of countries or societies. Education, which developed in informal environments before the settled life, turned into formal structures called schools with the transition to the settled life. This study aims to examine the SWOT analyses included in the strategic plans of universities in Turkey. It is considered that this study, which was prepared with a descriptive method and using the information in the literature, will contribute to the academic literature in the field of management sciences.

Keywords