Örgütsel Kariyer Planlamanın Kariyer Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Kilis İlinde Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-51
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 15:35:39.0
Language : İngilizce
Konu : İnsan Kaynakları Yönetimi
Number of pages: 1302-1313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün hızla evrilen iş dünyasında, bireylerin kariyer yollarını etkili bir şekilde planlayarak yönlendirmesi hem kendi bireysel gelişimleri hem de organizasyonların sürdürülebilir başarısı açısından son derece hayati bir rol oynamaktadır. Özellikle eğitim sektörü gibi toplumun temelini oluşturan alanlarda çalışanların kariyer yönetimi, bireysel memnuniyetin ötesinde, eğitim kalitesi ve öğrenci başarısı gibi temel parametreleri de etkileyebilir. Bu sebeple, örgütsel kariyer planlaması ile bireylerin kariyer memnuniyeti arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılması, hem bireylerin iş yaşamındaki tatminini artırmak hem de organizasyonların daha stratejik bir şekilde kariyer yönetimi politikaları geliştirmelerine yardımcı olmak açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu araştırma, örgütsel kariyer planlamasının öğretmenlerin kariyer memnuniyeti üzerindeki etkilerini daha yakından incelemeyi amaçlamaktadır. Kilis ilinde görev yapan 619 öğretmen üzerinde yapılan bu çalışma, öğretmenlerin kariyer planlama süreçlerinin ve bu süreçlerin kariyer memnuniyetleri üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Veriler, çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak toplanmış ve 2023 yılının Ocak ve Mart aylarında elde edilmiştir. Analizler SPSS 26 ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, örgütsel kariyer planlamasının alt boyutlarından "Performans ve Yeteneklerin Sergilenmesi," "Gereksinim ve Yeteneklerin Düzenlenmesi" ve "Eğitim ve Geliştirme"nin, öğretmenlerin kariyer memnuniyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, örgütsel kariyer planlamasının kariyer memnuniyetini nasıl etkileyebileceği konusunda daha geniş bir perspektif sunmaktadır. Ayrıca, çalışmanın genel sonucu, örgütsel kariyer planlamasının, öğretmenlerin genel kariyer memnuniyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

In today's rapidly evolving business world, effective planning and guiding of individuals' career paths are essential for both their personal growth and the long-term success of organizations. Particularly in foundational sectors like education, managing employees' careers can impact critical factors such as educational quality and student success, extending beyond individual job satisfaction. Therefore, gaining a more comprehensive understanding of the connection between organizational career planning and individual career satisfaction is crucial. This is not only to enhance individuals' job satisfaction but also to assist organizations in crafting more strategic career management policies. This study aims to closely examine the influence of organizational career planning on the career satisfaction of teachers. Conducted on 619 teachers in the Kilis province, this study contributes to a deeper understanding of teachers' career planning processes and their effects on career satisfaction. Data were collected through an online survey method in January and March 2023, and analyses were conducted using SPSS 26 and AMOS programs. According to the study's findings, the sub-dimensions of organizational career planning, "Performance and Talent Display (PTD)," "Needs and Competency Alignment (NCA)," and "Training and Development (TD)" had a positive and significant impact on teachers' career satisfaction. These results offer a broader perspective on how organizational career planning can influence career satisfaction. Furthermore, the overall outcome of the study indicates that organizational career planning has a positive and significant effect on teachers' overall career satisfaction.

Keywords