Dergi Politikaları ve Hukuksal Unsurlar


Dergi Politikaları ve Hukuksal Unsurlar

YAĞMACI/ŞAİBELİ DERGİ OLMADIĞINA DAİR BEYANAT

IDEA STUDIES journal dergisi, Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 07.03.2019 Genel Kurulunda ve 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda alınan 2021.18.643 sayılı karara göre hareket etmektedir. Bu kararda “Makale başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergilerin yağmacı dergi sayılmayacağı” ve özellikle doçentlik başvurularında değerlendirmeye alınabileceği kararı verilmiştir.

IDEA STUDIES Journal YÖK'ün almış olduğu bu karara titizlikle uygun hareket etmektedir. Bu nedenle de 2015 yılından bu yana yayın yapmakta olan dergimiz, gerek web sayfasında gerekse yazarlara gönderilen bilgilendirme maillerinde makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler kategorisinde olduğunu, o nedenle paratoner dergi olmadığını her zaman açık bir şekilde belirtmektedir.

Bu kapsamda uluslararası hakemli indeksli dergi statüsünde olan dergimizin Yağmacı/Şaibeli dergi olmadığını, özellikle YÖK’ün kararlarına uygun şekilde hareket ettiğini her daim beyan etmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

IDEA STUDIES Journal dergisinde yayınlanan tüm makaleler bilim insanları ve okuyucular için tamamen ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Makaleler yayına girdikten sonra kullanılabilir hale gelmektedir. Dergi sayfasını ziyarete gelen her ziyaretçi, yayınlanmış olan makalelere arşiv kısmından kolaylıkla erişebilir. Ziyaretçilerin her biri makalelere ait pdf dosyalarını bilgisayarlarına indirebilir veya yazdırabilme olanağına sahiptirler.

Makalenin yayınlanması, yazar tarafından makale kabul aşamasında ödenen bir yayın ücreti ile mümkün olmakla birlikte, yayınlanan çalışmaların telif hakkı ise IDEA STUDIES Journal dergisine devredilmiş sayılmaktadır.

Makaleler Creative Commons Atıf Lisansı altında yayınlanmakta olup, okuyucular materyali kaynak gösterme kurallarına uygun olmak kaydı ile atıf göstererek tekrar kullanabilir. Bu nedenle başka bir yazarın yayınlanmış çalışmaya atıf göstermesi veya paylaşımda bulunması için dergi yayıncısı veya makale yazarından izin talep etmesine gerek yoktur. 

FERAGAT POLİTİKASI

IDEA STUDIES dergisi editörleri dergide yayın gönderen gelişmekte olan ülkelerdeki (Research4Life Countries) yazarlara feragat ve indirimler sunabilir. Feragat ve indirimler için editörler kurulu kararıyla belirlenmiş olan ülkelerdeki yazarlar, taleplerini dergiye yazılı olarak bildirdikleri takdirde talepleri editörler kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

VERİ ARŞİVLEME POLİTİKASI

IDEA STUDIES Journalda bir makale yayınlandıktan sonra, editörler ve yayın kurulu, yazarları çalışmalarını mümkün olan her yerde, kamuya açık ve kalıcı depolarda dergide yayınlandığı haliyle arşivlemeye teşvik eder. Dergi, hangi havuzların en uygun olduğuna dair hiçbir öneri veya öneride bulunmaz, ancak verilere erişeceklerin yanı sıra, ihtiyaçlarını en iyi karşılayanları tespit etmek için yazarları teşvik eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

IDEA STUDIES Journal 24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca, dergi ile paylaşılan kişisel verileri (yazar ve hakem isimleri; e posta ve iletişim bilgileri vs.) hiçbir şekilde, üçüncü taraf kişi veya kurumlarla paylaşmamaktadır. 

İNTİHAL TARAMASI

IDEA STUDIES Journal intihale karşı uluslararası politikalara bağlı kalmaktadır. İntihal tespiti için CrossCheck platformu, İntihalnet, iThenticate ve Turnitin kullanmaktadır. IDEA STUDIES Journala yüklenen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce ilk olarak editoryal ekibin bir üyesi tarafından intihal için kontrol edilir.

KÖR HAKEMLİK SÜRECİ

IDEA STUDIES journal, çifte-kör hakemlik sürecinden geçen bilimsel makalelerin yayınlandığı uluslararası indeksli ve hakemli bir akademik dergidir.

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az üç hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlandığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Kör hakemlik süreçleri akademik yayınların kalitesini doğrudan etkilemektedir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.  Çift taraflı körleme hakemlik, editörlerin yazarlar ile diyalog içinde kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda yazarlar da çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler elde ederek çalışmalarını geliştirme fırsatı bulurlar.

KARAR ALMA SÜREÇLERİ

Editörler ve yayıncı, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az üç hakeme gönderirler. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından baş editör, söz konusu çalışmanın doğruluğu, araştırmacı ve okuyucular için önemi, hakem raporları ve hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal gibi yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak hangi çalışmaların yayınlanacağına karar verir. Baş editör, bu kararı verirken diğer editörlerden veya hakemlerden de tavsiyeler alabilir.

İvedilik

Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

Gizlilik

Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli, içerikleri tartışılmamalıdır. Gerekli durumlarda Baş Editör’ün izni dahilinde hakemler başka meslektaşlarından tavsiye isteyebilirler. Baş Editör, bu izni ancak istisnai bir koşul olması durumda verebilir. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

Tarafsızlık İlkesi

Değerlendirme sürecinde yazarlara yönelik kişisel eleştiri yapılmamalıdır. Değerlendirmeler, nesnel ve çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Kaynak Belirtme

Hakemler, çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmekle yükümlüdürler. Hakemler, alanda atıfta bulunulmayan eserlere ya da benzer eserlerle çakışan alıntılara özellikle dikkat etmelidirler. Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların fark edilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları

Hakemler, çalışmasını değerlendirmekle görevlendirildikleri herhangi bir yazar, şirket ya da kurumla işbirliğine dayalı herhangi bir bağlantıları olması durumunda değerlendirme yapmayı kabul etmemeli ve durumdan editörleri haberdar etmelidirler. 

Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyen kişileri de kapsamaktadır.

ETİK KURUL RAPORU

IDEA STUDIES Journal dergisine gönderilen makalelerde, gerekli haller durumunda araştırmaya konu insan ve grupların araştırma öncesinde, sırasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onamlarının alınması ilkesi uyarınca sosyal bilimler alanındaki araştırma ve çalışmaları çevrenin korunmasını da göz önünde tutarak “insan, toplum ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ve ses kaydı” gibi veri toplama yöntemleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalara ilişkin “ETIK KURUL RAPORU” talep edilebilecektir. Bu durum yazarın sorumluluğundadır.

YAZARLARDAN BEKLENTİLER

Bir etik inceleme komitesi tarafından incelenen çalışmalarda, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kurul tarafından onaylandığını ve komitenin isim ve çalışma referansını verdiğini belirten Yöntemler bölümünün sonunda açık bir beyanda bulunulması gerekmektedir. Çalışma protokolleri, makale ile birlikte gönderilen onay mektubunun bir kopyası ile birlikte yapılmalıdır. İncelemeden muaf tutulan çalışmalarda, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna sunulduğunu ve incelemeden muaf sayıldığını ve isminin ve çalışmanın referansını verdiklerini belirten yöntemler bölümünün sonunda açık bir ifadeyle belirtilmelidir. Bu süreç bir etik komite tarafından yapılmadıysa, izinleri detaylandıran mektubun bir kopyasını talep ediyoruz. IDEA STUDIES mektubun menşeine bağlı olarak, daha fazla açıklama isteme hakkını saklı tutmaktadır. Mektubun yazarının bir etik kurulunun rolünü uygun bir şekilde yerine getirmediğine karar verirsek, yazarın çalışmayı yasal olarak oluşturulmuş bir etik komitesine sunmasını şart koşulmaktadır. Bu gibi durumlarda, ya çalışma onaylanana ya da gözden geçirilmekten muaf tutulana kadar daha fazla karar alınmamaktadır. Yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna bir çalışma sunulmamışsa, yazarların bunu sunmasını ve onaylanıncaya veya komitenin gözden geçirilmeden muaf tutulmasına kadar herhangi bir karar almayacaklarını kabul etmeliyiz. Sonraki karar, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna sunulduğunu, komitenin adını, kararını ve çalışma komitesinin referansını belirterek, Yöntemler bölümünün sonunda açık bir beyanda kaydedilmelidir.

Etik Araştırmanın Temel İlkeleri şunlardır:

Araştırma katılımcılarının duygusal refahı, fiziksel esenliği, hakları, haysiyetleri ve kişisel değerleri güvence altına alınmalıdır;

Araştırma katılımcıları ve katkıda bulunanlar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve son kullanımı hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. Katılımlarının neler içerdiği ve süreçle ilişkili riskler konusunda açık olmalıdırlar. Bu riskler açıkça ifade edilmelidir ve mümkünse nicelenmelidir. Araştırma katılımcıları, zorlamadan bağımsız, gönüllü bir şekilde katılmalıdır. Katılımcılar herhangi bir zamanda geri çekilme hakkına sahiptir; Araştırma bağımsız olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması ya da parsiyelliği açık olmalıdır; Normalde katılımcılar tarafından sağlanan bilgiler anonim olmalıdır. Her zaman gizlilik sağlanmalıdır.

LİSANS KOŞULLARI

IDEA STUDIES Journal Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. IDEA STUDIES Journal kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve iletmesine, yazarın atfedildiği ve makalenin ticari amaçlar için kullanılmadığı sürece makaleyi uyarlamasına olanak tanır.

TELİF HAKKI MÜLKİYETİ

IDEA STUDIES Journalda yayınlanan makalelerin telif hakları dergiye aittir. Bu sebeple yazarlar bir makaleyi dergiye göndermeden önce telif hakkı devri seçeneğini kabul ederler. Bu sitedeki bütün veriler ve yayınlanan çalışmaların telif hakları IDEA STUDIES Journal’a aittir.

Şüpheden kaçınmak için herhangi biri, bu web sitesini veya bu web sitesindeki materyali (herhangi bir biçimde veya medyada) hiçbir şekilde kamuya açık olarak uyarlamamalı, düzenlememeli, değiştirmemeli, dönüştürmemeli, yayınlamamalı ve dağıtmamalıdır.