Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans İlişkisi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerde Bir Uygulama

Author:

Number of pages: 330-344
Year-Number: 2022-41

Abstract

Son yıllarda ortaya çıkan finansal skandallar, kurumsal yönetim kavramını ön plana çıkarırken kurumsal yönetim ile finansal performans  ilişkisinin  araştırılmasını  da  gerekli  kılmıştır.  Kurumsal yönetim ilkeleri derecelendirme  notları  ile  finansal  performans  arasındaki  ilişkinin  incelendiği  çalışmada,  (2013Q1-2017Q4) periyodunda  Borsa  İstanbul  Kurumsal  Yönetim  Endeksi’nde  aralıksız  olarak  işlem  görüp,  imalat  sanayi sektöründe faaliyet gösteren 15 şirket ele alınmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkeni konumundaki kurumsal  yönetim,  derecelendirme  kuruluşlarının şirketlere  verdiği  pay  sahipleri,  kamuyu  aydınlatma  ve  şeffaflık,  menfaat  sahipleri,  yönetim  kurulu  ilkeleri puanları ve  toplam  puan  ile; bağımlı  değişken  olan  finansal  performans  ise  özkaynak karlılığı,  aktif karlılığı, Tobin  Q oranı  ve piyasa  değeri/defter  değeri  ile  temsil  edilmiştir.  Ayrıca analize,  kontrol  değişkenleri  olarak firma büyüklüğü ve finansal kaldıraç oranları eklenmiştir.  Panel veri  analizi  yönteminin  kullanıldığı  çalışmada  öncelikle  paneli  oluşturan  seriler  arasında  yatay kesit bağımlılığının varlığı Breusch Pagan (1980) LM Testi kullanılarak analiz edilmiş ve paneli oluşturan tüm seriler  arasında  yatay  kesit  bağımlılığı  tespit  edilmiştir.  Ardından  serilere  ikinci  nesil  panel  birim  kök testlerinden Pesaran (2007) CADF testi uygulanmış; firma büyüklüğü ve kaldıraç oranı değişkenlerinin düzeyde durağan I(0), Tobin Q,  piyasa değeri/defter değeri,  özkaynak karlılığı,  aktif karlılığı,  pay sahipleri,  şeffaflık,  menfaat sahipleri, yönetim kurulu, toplam puan değişkenlerinin ise bir farkta durağan I(1) olduğu görülmüştür. Son aşamada ise seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi ile incelenmiş, finansal performansın göstergesi olan tüm değişkenler (özkaynak karlılığı, aktif karlılığı, Tobin Q oranı,  piyasa  değeri/defter  değeri)  ile  diğer  tüm  bağımsız  ve  kontrol  değişkenleri  (pay  sahipleri,  şeffaflık, menfaat  sahipleri,  yönetim  kurulu,  toplam  puan,  firma  büyüklüğü, kaldıraç  oranı)  arasında  eşbütünleşme ilişkisinin olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

While the financial scandals that have emerged in recent years have brought forward the concept of corporate governance, it has made it necessary to investigate the relationship between corporate governance and financial  performance.  In this  study  examining  the  relationship  between  corporate  governance  ratings  and financial  performance,  15  companies  operating  in  the  manufacturing  industry  sector  -which  are  traded continuously  in  the  Borsa  İstanbul  Corporate  Governance  Index  in  the  period  of  (2013Q1-2017Q4)-  are discussed.  Corporate governance is represented by the shareholders' ratings, public disclosure and transparency, stakeholders, board principles and total score while financial performance is represented by return on equity, return on assets, Tobin Q ratio and market value/book value. Also, firm size and financial leverage ratios, are control variables. In the study firstly, the presence of horizontal cross-section dependence between the series forming the panel  was  analyzed  by  using  Breusch  Pagan  (1980)  LM  Test  and  horizontal  cross-section  dependence  was determined between all series forming the panel. Then, Pesaran (2007) CADF test was applied to the series; firm size and leverage ratio variables are found stable at level I (0), and other variables are found stationary I (1). At the  last  stage,  the  existence  of  a  cointegration  relationship  between  the  series  was  examined  by  Westerlund (2007) panel cointegration test and it was found that there is a cointegration relationship between all variables that  are  indicators  of  financial  performance  and  all  other  independent  and  control  variables  (shareholders, transparency, stakeholders, board of directors, total score, firm size, leverage ratio).

Keywords