Hasta Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler

Author :  

Year-Number: 2023-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-23 23:31:25.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 1088-1094
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı hasta memnuniyeti algısının sosyodemografik özelliklere göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini İstanbul İli’nde ikamet eden ve sağlık hizmetlerinden en az bir kere faydalanmış olan 18 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplamasında anket formu kullanılmıştır. Anket formu “Sosyodemografik Soru Fromu”ndan ve “Hasta Memnuniyeti Ölçeği”nden oluşmaktadır. Araştırmada veri analizi SPSS 22 paket programında yapılmıştır. Hasta memnuniyeti algısına yönelik tanımlayıcı istatistikler incelenmiştir. Ortamın genel özellikleri alt boyutuna yönelik ortalama puan 47,10±10,95; İletişim özellikleri alt boyutuna yönelik ortalama puan 35,56±7,80; Hemşirelik hizmetleri alt boyutuna yönelik ortalama puan 19,57±4,73; Tanı ve tedavi hizmetleri alt boyutuna yönelik ortalama puan 12,33±2,79; Hasta mahremiyeti alt boyutuna yönelik ortalama puan 20,01±4,33; Bekleme süreleri alt boyutuna yönelik ortalama puan 15,44±3,82; Toplam hasta memnuniyetine yönelik ortalama puan 149,65±33,01 olarak tespit edilmiştir

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the perception of patient satisfaction according to sociodemographic characteristics. The population of the research consists of individuals over the age of 18 who reside in Istanbul and have benefited from health services at least once. A questionnaire form was used to collect data in the study. The questionnaire form consists of “Sociodemographic Questionnaire” and “Patient Satisfaction Scale”. Data analysis in the research was done in SPSS 22 package program. Descriptive statistics for the perception of patient satisfaction were examined. The mean score for the general characteristics of the environment sub-dimension was 47.10±10.95; The mean score for the communication characteristics sub-dimension was 35.56±7.80; The mean score for the nursing services sub-dimension was 19.57±4.73; The mean score for the diagnosis and treatment services sub-dimension was 12.33±2.79; The mean score for the patient privacy sub-dimension was 20.01±4.33; The mean score for the waiting times sub-dimension was 15.44±3.82; The mean score for total patient satisfaction was determined as 149.65±33.01

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics