Siyasal Reklam Araçlarının Z Kuşağı Seçmeni Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-50
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-21 03:23:30.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1183-1195
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Z kuşağı seçmeninin siyasal pazarlama çalışmalarında kullanılan siyasal reklam araçlarına yönelik tutumunun ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde siyasal pazarlama ve siyasal reklam kavramaları incelenmiştir. Siyasal pazarlama kavramını tanımı, siyasal pazarlamanın amaçları ve siyasal pazarlama karmasından bahsedildikten sonra siyasal reklam kavramı tanımı ve siyasal reklam araçlarından bahsedilmiştir. Çalışmanın sonunda Z kuşağı seçmeninin siyasal reklam araçlarına yönelik tutumunun ölçülmesi için yapılan anket çalışmasına dair bilgiler verildikten sonra anket çalışmasının sonucunda elde edilen bulguların analiz sonuçları ve yorumlamasına yer verilmiştir.

Çalışmaya başlamadan önce siyasal pazarlama ve siyasal reklam konularının hem birlikle hem ayrı ayrı olarak incelendiği araştırmalar görülmüştür. Yapılan çalışmalarda genellikle genel seçmen kitlesinin tavrı, beklentisi ve algısı ölçülmektedir. Siyasiler açısından siyasal pazarlama konusu son derece önemlidir ve dikkate alınmalıdır. Yapılan bu çalışmada hedef seçmen kitlesi daraltılarak yeni yeni siyasi hayata ortak olmaya başlayan z kuşağı seçmen üzerinde durulmuştur. Siyasal pazarlama çalışmaları her ne kadar senelerdir gerçekleştiriliyor olsa da kendilerinden farklı bir düşünce ve yaşam tarzını benimsemiş milenyum çağı denilen bir çağa doğmuş seçmen kitlesini anlamak için farklı bir çaba gösterilmesi gerektiği aşikârdır. Bu çalışmanın temel amaçlarından biri hedef seçmen kitlesini neyin etkileyebileceğinin ölçülmesidir. Bunun yanında gerçekleştirilen geleneksel çalışmalara karşı algılarının ne olduğunun araştırılmasıdır. Elde edilen verilere göre bahsi geçen z kuşağı seçmenlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 

Keywords

Abstract

This study was conducted to measure the attitude of Generation Z voters towards the political advertising tools used in political marketing studies. In the first part of our study, political marketing and political advertising comprehensions are examined. After the definition of the concept of political marketing, the aims of political marketing and the mixture of political marketing, the definition of the concept of political advertising and the means of political advertising are mentioned. At the end of the study, after giving information about the survey study conducted to measure the attitude of Generation Z voters towards political advertising tools, the analysis results and interpretation of the findings obtained as a result of the survey study were included.

Before starting the study, research was seen in which political marketing and political advertising issues were examined both jointly and separately. In the studies carried out, the attitude, expectation and perception of the general constituency are usually measured. From the point of view of politicians, the issue of political marketing is extremely important and should be taken into account. In this study, the target voter base was narrowed and the generation z voters, who have just started to be a partner in political life, are emphasized. Although political marketing activities have been carried out for years, it is obvious that a different effort should be made to understand the electorate born into an age called the millennium age, which has adopted a different way of thinking and life from them. One of the main objectives of this study is to measure what can affect the target constituency. In addition, it is the investigation of what their perceptions are against the traditional studies carried out. According to the data obtained, it is aimed to help better understand the voters of the mentioned generation z.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics