6356 Sayılı Kanun Temelindeki Sendikal Güvenceler Kapsamında Yöneticilerin Güvencesi Kavramına Dair Genel Yaklaşım

Author:

Number of pages: 345-351
Year-Number: 2022-41

Abstract

6356 sayılı Kanun, iş hayatında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu olarak yürürlükte olup, 18.10.2012’de kabul edilmiştir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçinin sendikal güvenceleri açısından önemli değişiklikler ve yenilikler içermektedir. Bunlardan biri de sendika ve işçi kuruluşları yöneticilerine sağlanan sendikal güvencelere dairdir. Sendikal faaliyetleri ve profesyonel yöneticiliği özendirmek ve böylelikle sendika yöneticiliğine rağbeti arttırmak amacıyla düzenleme yapılmıştır. Kanun ile sağlanmış olan güvencelerin, yöneticiyle sendika arasında var olan ilişki ile bahse konu ilişkinin hukuki niteliğiyle herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Kanun’un ilgi düzenlemesinde profesyonel yönetici olması hasebiyle işinden ayrılan yöneticiye, iş sözleşmesinin askıya alınması dışında bir olanak daha tanınmıştır. Bu olanak olağanüstü fesihtir ve yöneticilik nedeniyle görevini bırakan işçi bu durumda kıdem hakkına sahip olacaktır. Bu çalışmada 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işçi kuruluşu yöneticisine ilişkin güvencelere dair düzenlemeler içeren ve 23. maddesinde yer alan işçi kuruluşu yöneticisinin güvencesi, 24. maddede işyerinin sendika temsilcilerinin güvencesi ve 25. maddede yer alan sendika özgürlüğüne dair güvence konuları ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Law No. 6356 is in effect as the Law on Trade Unions and Collective Bargaining in business life and was accepted on 18.10.2012. The Trade Unions and Collective Bargaining Law No. 6356 contains important changes and innovations in terms of the union guarantees of the workers. One of these concerns the union guarantees provided to the managers of trade unions and workers' organizations. A regulation was made in order to encourage union activities and professional management and thus to increase the demand for union management. The guarantees provided by the law have nothing to do with the relationship between the manager and the union and the legal nature of the relationship in question. The manager, who quit her/him job because she/he was a professional manager in the interest regulation of the Law, was given another opportunity other than the suspension of the employment contract. This opportunity is an extraordinary termination and the employee who leaves his/her position due to management will have the right to seniority in this case. In this study, the Law on Trade Unions and Collective Bargaining No. 6356, which contains regulations regarding the guarantees of the worker organization manager and the assurance of the manager of the worker's organization in Article 23, the assurance of the union representatives of the workplace in Article 24 and the assurance of freedom of union in Article 25 are discussed.

Keywords