Hastane İşletmeciliği Bağlamında Örgütsel Düzeyde Yönetim Temellerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 352-359
Year-Number: 2022-41

Abstract

Hastaneler genel olarak faaliyet gösterdikleri toplum içinde daha kompleks ve dinamik özellikler sergileyen kurumlar arasında yer almaktadır. Özellikle hastane işletmeciliği yönetiminde örgütsel düzeyde yönetsel işleyiş ve alanların yapısal özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda sağlık kurumlarının örgütsel yapı ve tasarımı temel olarak yönetsel düzeyde rol dağılımı, yönetim alanları ve pozisyonları ile birimler arası yönetsel unsurların etkileşimleri çerçevesinde ilerleyen bir süreç olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla sistem yaklaşımı, hastanelerin kompleks yapıda içsel ve dışsal ilişkilerini örgütsel düzeyde modelleyebilen bir anlayışı temsil etmektedir. Söz konusu sistem yaklaşımı çerçevesinde hastane işletmeciliği yönetiminin örgütsel düzeyde performans, kalite, iletişim, verimlilik ve koordinasyon gibi bileşenlerle standardize edilebilecek yapılar haline dönüşebileceğini söylemek mümkündür.  Buna göre çalışmanın temel amacı hastane işletmeciliği bağlamında örgütsel düzeyde hastane organizasyonlarına yönetim temelleri açısından bakabilmenin yollarını açıklamak ve söz konusu bu durumu açıklayan rasyonel yaklaşım modelini belirlemektir. Çalışma kapsamında elden edilen bilgilerin ışığında hastane işletmeciliğinde, hastane organizasyonlarına yönetim temelleri açısından sağlıklı bir işleyiş modeli çerçevesinde bakılabilecek olan rasyonel yaklaşımın açık sistem yaklaşımı modelini olduğunu ileri sürebiliriz. Bu noktada sistem yaklaşımı çerçevesinde sunulan hizmetler kapsamında yönetim uygulamalarının rasyonel olarak hastane işletmeciliği yönetiminde örgütsel bir başarı elde edilmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Hospitals are among the institutions that exhibit more complex and dynamic characteristics in the society in which they operate. Especially in the management of hospital management, the structural features of the administrative functioning and areas come to the fore at the organizational level. In this context, the organizational structure and design of health institutions is basically considered as a process that progresses within the framework of the distribution of roles at the administrative level, management areas and positions, and the interaction of administrative elements between units. Therefore, the systems approach represents an understanding that can model the complex internal and external relations of hospitals at the organizational level. Within the framework of the system approach in question, it is possible to say that hospital management can be transformed into structures that can be standardized with components such as organizational level performance, quality, communication, efficiency and coordination. Accordingly, the main purpose of the study is to explain the ways of looking at hospital organizations at the organizational level in the context of hospital management in terms of management fundamentals and to determine the rational approach model that explains this situation. In the light of the information obtained within the scope of the study, we can argue that the open system approach model is the rational approach in terms of looking at hospital organizations within the framework of a healthy operating model in terms of management fundamentals in the context of hospital management. At this point, it is thought that management practices within the scope of services offered within the framework of the system approach will contribute to achieving an organizational success in the management of hospital management rationally.

Keywords