Örgütsel Güven Ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Üniversite Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerinde Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2022-43
Number of pages: 443-452
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada pozitif psikolojik sermaye ve bileşenleri olarak umut, öz yeterlik, psikolojik dayanıklılık, iyimserlik kavramları ele alınmıştır. Örgütsel güven ile alt boyutları olarak değerlendirilen örgüte güven, yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güven ile örgütsel güven arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Örgütsel güven ile pozitif psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için, pozitif psikolojik sermaye bileşenleri olan umut, öz yeterlik, psikolojik dayanıklılık ve iyimserlik alt boyutları ile örgütsel güvenin alt boyutları olan yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven arasındaki ilişkiler incelenmiş ve aralarında pozitif bir ilişkinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu ilişkiyi tespit etmek için Eskişehir’de bir devlet üniversitesinde mavi yakalı çalışanlar  üzerinde uygulanmıştır. Çalışmamızda çoklu regresyon  analizleri kullanılarak  bulgular değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucunda örgütsel güvenle pozitif psikolojik sermaye arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

In this study positive psychological capital and its components, hope, self-reliance, resilience, and optimism are discussed.The relationships between organizational trust and organizational trust, which are which are sub-dimensions, with trust in the manager trust in colleagues, and organizational trust were examined. It has been tried to determine whether there is a positive relationship between them. To determine this reletiontionship a survey was conducted on blue-collar employees working at a state university in Eskişehir. Findings were evaluated using multiple regression analyzes. As a result of this, a significant relationship was found between organizational trust and positive psicological capital

Keywords