Yöneticilerin Ve Öğretmenlerin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamaları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-43
Number of pages: 462-471
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stratejik yönetim, gerekli önlemleri alarak geleceği organize etmeyi planlayan bir yönetim tekniğidir. Stratejik planlama stratejik yönetimin ilk basamağıdır. Stratejik yönetimi stratejik planlamasız düşünemeyiz. Geçmişte özel müesseselerin kar emeliyle müşteri memnuniyeti odaklı olarak kullandıkları stratejik tasarlama ile idare şekli yeni kamu düzeni ve yönetimi anlayışı ile kamu müesseselerinde da mevzubahis olmaya başlamıştır. Türkiye’de 1980 senesi başlarında özel ve kamu düzenine girmeye başlamış, 2003 senesinde yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu sayesinde tüm resmî kurumlarda stratejik planlamanın zorunlu olduğu bildirilmiştir. Diyarbakır ili Kayapınar ilçesindeki liselerde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde görev yapan eğitimcilerin görüşleri alınarak nicel araştırma desenlerinden biri olan betimsel tarama modeline uygun bir araştırma olarak hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Strategic management is a management technique that plans to organize the future by taking the necessary measures. Strategic planning is the first step of strategic management. We cannot think of strategic management without strategic planning. In the past, the strategic design and management method used by private institutions focused on customer satisfaction with the aim of profit has also become an issue in public institutions with a new understanding of public order and management. In Turkey, it began to enter into private and public order in the early 1980s. Thanks to the Public Financial Management and Control Law, which entered into force in 2003, it was reported that strategic planning is mandatory in all official institutions. Diyarbakır Kayapınar district liselerde 2020-2021 academic year set to take the opinions of educators who served during the scanning of a proper research on the model is intended as descriptive quantitative research design.

Keywords