Fen Okuryazarlığının Pisa Verilerine Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-48
Number of pages: 895-907
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2002 yılında başladığımız fen okuma alanındaki tezlerimiz yıllar geçtikçe artmıştır. Türkiye'deki lisansüstü eğitimde yazılan tez çalışmalarına bakıldığında, fen okuryazarlığı alanındaki araştırmalar, mevcut fen okuryazarlığını ve fen okuryazarlığını etkileyen değişkenleri ortaya çıkarmak için çoğunlukla ilişkisel tarama, tarama ve doküman analizi yöntemleriyle yapılmıştır. Ayrıca fen okuryazarlığını geliştirmeye yönelik yarı deneysel ve deneysel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı az sayıda çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamında ‟ Fen okuryazarlığının PİSA verilerine göre değişimi incelenmiştir. Çalışma sonucunda;  Türk öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile ortalama fen okuryazarlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Fen okuryazarlığının ortalamasıyla babanın eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkemizdeki öğrencilerin fen okuryazarlığı ile sahip olunan cep telefonu sayısı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ülkemizdeki öğrencilerin ortalama fen okuryazarlığıyla evde sahip oldukları bilgisayar sayısı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ülkemizdeki öğrencilerin ortalama fen okuryazarlığıyla evlerindeki kitap sayısı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ülkemizdeki öğrencilerin fen okuryazarlığıyla evde yardımcı eğitim kaynaklarına erişim arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Fen okuryazarlığıyla şiir kitabına sahip olma arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. PISA 2015 analiz sonuçları, fen okuryazarlığıyla dünya klasiklerine sahip olma durumu arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.

 

Keywords

Abstract

Our theses in the field of science reading, which we started in 2002, have increased over the years. When we look at the thesis studies written in postgraduate education in Turkey, studies in the field of science literacy were mostly conducted with relational scanning, scanning and document analysis methods to reveal the current science literacy and the variables that affect science literacy. In addition, few studies have been conducted using quasi-experimental and experimental research methods to improve science literacy. Within the scope of the research, the change of science literacy according to PISA data was examined. In the results of working; It has been observed that there is a significant relationship between the education level of mothers of Turkish students and their average science literacy. It was concluded that there is a significant relationship between the mean of science literacy and the education level of the father. It shows that there is a significant relationship between the science literacy of the students in our country and the number of mobile phones they have. It shows that there is a significant relationship between the average science literacy of students in our country and the number of computers they have at home. It shows that there is a significant relationship between the average science literacy of students in our country and the number of books at home. It shows that there is a significant relationship between the science literacy of students in our country and their access to assistive education resources at home. It shows that there is an important relationship between science literacy and having a poetry book. PISA 2015 analysis results show that there is a significant relationship between science literacy and possession of world classics.

Keywords