DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE GEMİ SİMÜLASYON KULLANIMININ ÖĞRENCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-47
Number of pages: 833-839
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel ticarette çok önemli bir role sahip olan deniz taşımacılığı pek çok paydaştan oluşmaktadır. Bu paydaşlar içerisinde taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren gemiler ve gemilerin işletilmesini sağlayan gemi insanları çok önemli bir yere sahiptir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzdeki gemilerin eskiye nazaran aynı tip ve tonajdaki bir gemiye kıyasla daha az personelle donatıldığı görülmektedir. Buna karşın gemide istihdam edilen personelin daha kalifiye olması beklenmektedir. Bu noktada denizcilik eğitimlerinin verildiği kurumlara büyük iş düşmektedir. Denizcilikle ilgili eğitim kurumlarında Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) belirlemiş olduğu standartları karşılayacak başta simülasyon olmak üzere birçok laboratuvara ihtiyaç duyulmaktadır. Denizcilik eğitiminde başta köprüüstü simülasyonu olmak üzere GMDSS, ECDIS, gemi makine ve sıvı yük elleçleme gibi simülasyonlar kullanılmaktadır. Gemilerin yönetilmesiyle ilgili simülasyon kullanımı gelişen teknolojinin eğitime entegre edilmesiyle oluşturulmuş gerçekliği artırılmış sanal bir sistemdir. Bu nedenle çalışmada, gemi simülasyon kullanımının öğrencilerin mesleki yetkinliği üzerine etkisi incelenmiştir. Türkiye’de bulunan lisans ve ön lisans düzeyinde denizcilik eğitim alan 131 öğrenciden elde edilen veriler SPSS paket programında faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, Anova ve t-testi gibi analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak gemi simülasyonunun yaş, eğitim durumu gibi demografik bilgilerde dikkate alındığında iş hayatına katkısı olduğu, bilgi ve beceri kazandırdığı ve bilgileri aktif bir biçimde kullanabilmeyi sağlayarak öğrencilerin özgüvenini arttırdığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Maritime transportation, which has a very important role in global trade, consists of many stakeholders. Among these stakeholders, the ships that carry out the transportation activities and the seafarer who ensure the operation of the ships have a very important place. With the development of technology, it is seen that today's ships are equipped with less personnel compared to a ship of the same type and tonnage compared to the past. On the other hand, it is expected that the personnel employed on the ship will be more qualified. At this point, a lot of work falls on the institutions where maritime training is given. Many laboratories, especially simulation, are needed in maritime education institutions that will meet the standards set by the International Maritime Organization (IMO). In maritime training and education, simulations such as bridge simulation, GMDSS, ECDIS, ship machinery and liquid cargo handling are used. The use of ship simulation is an augmented reality virtual system created by integrating the developing technology into education. Therefore, the aim of this study is to examine whether the use of ship simulation influences students' skills. The data obtained from 131 undergraduate and associate degree maritime education students in Turkey were evaluated using factor analysis, reliability analysis, correlation analysis, Anova, t-test. As a result, when factors such as age, education level are examined with criteria such as thinking that ship simulation contributes to business life, thinking that it provides knowledge and skills, it is revealed that the use of ship simulation gives students self-confidence and enables them to use information actively.

Keywords